Wydawca treści


Dokument rejestracyjny jednostki stanowi dowód własności oraz poświadcza jej polską przynależność. Dokument rejestracyjny ma postać plastikowej karty. W artykule przedstawiono jego wzór, zawartość poszczególnych pól informacyjnych i stosowane skróty oraz zastosowane techniki zabezpieczenia.

Wydawca treści

Pozostałe artykuły w sekcji

Dokument rejestracyjny jednostki stanowi dowód własności oraz poświadcza jej polską przynależność. Dokument rejestracyjny ma postać plastikowej karty. W artykule przedstawiono jego wzór, zawartość poszczególnych pól informacyjnych i stosowane skróty oraz zastosowane techniki zabezpieczenia.
Artykuł przedstawia informację nt. trybów i zakresu udostępniania danych z rejestru jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 metrów, procedury nadania dostępu do rejestru oraz warunków niezbędnych do uzyskania pozytywnej decyzji administracyjnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Nowy rejestr

01.08.2020

Od 1 sierpnia 2020 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
Udostępnione poprzez System REJA24 e-Usługi usprawniają czynności związane z przygotowaniem i składaniem wniosków o rejestrację.
System teleinformatyczny REJA24 powstał w ramach realizacji przez Urząd Morski w Szczecinie projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” (Numer projektu: POPC.02.01.00-00-0084/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działania nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

e-usługi