e-Usługi Systemu REJA24

e-Usługi Systemu REJA24

 

W celu usprawnienia obsługi wniosków dotyczących rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m przygotowano i udostępniono interesantom zbiór usług elektronicznych umożliwiających:

 • rejestrację jednostki,
 • aktualizację danych rejestrowych,
 • rezerwację numeru rejestracyjnego,
 • zgłoszenie zawiadomienia dotyczącego zbycia lub nabycia jednostki,
 • wyrejestrowanie jednostki,
 • uzyskanie odpisu lub wyciągu z rejestru.

 

Wnioski przygotowane przy wykorzystaniu e-usług Systemu REJA24 interesant może kierować do dowolnie wybranego przez siebie organu rejestrującego, tj.:

 • starostów (starostwa powiatowe),
 • prezydentów miast na prawach powiatów,
 • Polskiego Związku Żeglarskiego,
 • Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

wykorzystując elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem internetowym:

 

   https://interesant.reja24.gov.pl

 

Aby zapewnić bezpieczeństwo dostępu do usług publicznych Systemu REJA24 interesant musi posługiwać się jednym z trzech prawnie dopuszczonych środków identyfikacji elektronicznej:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym

albo usługami dostarczanymi przy wykorzystaniu platformy Login.gov.pl:

 • Profilem Zaufanym (podpisem zaufanym),
 • podpisem osobistym (nowym dowodem osobistym z warstwą elektroniczną).

 

 

 

Alternatywnie do udostępnionych usług elektronicznych, interesant ma możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w siedzibie organu rejestrującego. Wybierając formę papierową wniosku, interesant może go złożyć odwiedzając siedzibę wybranego przez siebie organu rejestrującego. Ma do wyboru ponad 380 punktów rejestracji na terenie całego kraju.

 

Procedura rejestracji kończy się wydaniem dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej. Odbiór dokumentu może nastąpić jedynie w punkcie rejestracji (dokument nie może być przesłany wnioskodawcy), dlatego wybierając organ rejestrujący wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę wygodę dotarcia do jego siedziby.

 

 

Postępowanie rejestrowe prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1500) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298).

 

 

System REJA24 udostępnia zainteresowanym zasoby informacyjne, które mają na celu ułatwienie im przygotowywanie i wysyłanie wniosków przy wykorzystaniu udostępnionych e-usług. Interesantom udostępniono: Portal publiczny, Platformę szkoleniową i Pomoc kontekstową.

 

PORTAL PUBLICZNY zawiera zbiór informacji dotyczących działania Systemu REJA24 oraz przepisów ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, sprofilowany dla poszczególnych grup interesariuszy. Zasoby portalu będą na bieżąco uzupełniane o nowe zagadnienia, zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami użytkowników i zgłoszeniami podczas eksploatacji Systemu REJA24

 

PLATFORMA SZKOLENIOWA udostępnia instrukcje obsługi oraz filmy instruktażowe prezentujące sposób posługiwania się aplikacjami Systemu REJA24 w zakresie obowiązków rejestracji jednostek pływających oraz aktualizacji danych rejestrowych.

 

Aplikacje Systemu REJA24 zostały wyposażone w POMOC KONTEKSTOWĄ ułatwiającą wypełnianie formularzy wniosków oraz prowadzenie korespondencji w sprawie. Zasoby informacyjne pomocy zawarte są bezpośrednio w Aplikacji Konto Interesanta. W przypadku zagadnień wymagających pełniejszego wyjaśnienia umieszczono w Pomocy Kontekstowej linki kierujące do zasobów Portalu Publicznego i umieszczonych w nim artykułów.