Regulamin

Regulamin

 

Na niniejszej stronie umieszczono Regulamin korzystania z:

dostępnych w ramach teleinformatycznego sytemu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (System REJA24).

 


 

Regulamin korzystania z Portalu Publicznego

dostępnego w ramach

teleinformatycznego sytemu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (System REJA24)

pod adresem internetowym https://reja24.gov.pl

§ 1 Wprowadzenie

Na podstawie §1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (t.j. Dz. U. poz. z 2020 r, poz. 1500) administrowanie i prowadzenie teleinformatycznego systemu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m zwanego dalej Systemem REJA24 powierzone zostało Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania za pośrednictwem publicznej sieci Internet z Portalu Publicznego dostępnej w ramach Systemu REJA24, w tym z umieszczonych na niej Zasobów, dostępnej pod adresem internetowym https://reja24.gov.pl, będącej własnością Administratora Systemu REJA24.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Publicznego dostępnej w ramach Systemu REJA24 Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Portalu Publicznego jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

§ 3 Definicje

 1. Administrator Systemu REJA24 – podmiot, któremu w trybie art. 17 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1500), zwanej dalej Ustawą, powierzone zostało prowadzenie rejestru i administrowanie rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 2. Administrator danych osobowych - należy przez to rozumieć administratora Systemu REJA24 oraz Organy rejestrujące.
 3. Organ rejestrujący – należy przez to rozumieć organ, o którym mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy.
 4. Uprawniony organ – należy przez to rozumieć:
  1. Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego, właściwą jednostkę organizacyjną Policji, w zakresie uprawnień, o których mowa w art.14 ust.3 Ustawy oraz
  2. podmioty, o których mowa w art. 16 Ustawy, które posiadają lub uzyskały dostęp do Systemu REJA24.
 5. System REJA24 – teleinformatyczny system rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, który za pomocą publicznej sieci Internet udostępnia możliwość rejestracji jednostki pływającej, dokonania zmian w rejestrze, uzyskania wyciągów i odpisów z rejestru, jak i uzyskania informacji o danych rejestrowych.
 6. Interesant - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Systemu REJA24 w celu zarejestrowania jachtu lub innej jednostki pływającej, zgłoszenia zmian danych zamieszczonych w Rejestrze, uzyskania wyciągu lub opisu z danych rejestrowych.
 7. Użytkownik – osoba, która korzysta z Zasobów Portalu Publicznego Systemu REJA24 w związku z korzystaniem z rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, w szczególności Interesant, Organ rejestrujący lub Uprawniony organ;
 8. Zasoby – materiały o charakterze informacyjnym lub dydaktycznym udostępniane w Portalu Publicznym.
 9. Regulamin –niniejszy regulamin dostępny na stronie https://reja24.gov.pl.

§ 4 Zasady uzyskiwania dostępu do Portalu Publicznego, w tym jej zasobów i korzystania z niego

 1. Administrator Systemu REJA24 udostępnia Portal Publiczny oraz zawarte w nim Zasoby dla Użytkowników tj. Interesantów, pracowników Organów rejestrujących oraz Uprawnionych organów.
 2. Zasoby Portalu Publicznego są ogólnodostępne. Dostęp do nich nie wymaga zalogowania się.
 3. Korzystanie z Portalu Publicznego, w tym Zasobów i jest nieodpłatne.
 4. Informacje zawarte w Portalu Publicznym oraz umieszczonych w niej Zasobach służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.
 5. Autorzy informacji publikowanych w Portalu Publicznym są zobowiązani do dokładania starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i zawierały informacje o działaniu Systemu REJA24. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.
 6. Administrator Systemu REJA24 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zasobach Portalu Publicznego bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 7. W celu dostosowania treści do potrzeb Użytkowników, Administrator Systemu REAJA24 używa tzw. plików cookies. Cookies to informacja tekstowa zapisywana przez serwer Administratora Systemu REJA24 na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informacje z plików cookies służą Administratorowi Systemu REJA24 do monitorowania ruchu Użytkowników na witrynie i korzystania przez nich z poszczególnych stron Portalu Publicznego. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików Cookies, co może utrudnień w korzystaniu z usługi.

§ 5 Wymagania techniczne i organizacyjne

 1. Administrator Systemu REJA24 zastrzega, iż w celu prawidłowego korzystania z Systemu REJA24 niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe połączone z siecią Internet;
  2. przeglądarka z możliwością uruchamiania skryptów JavaScript i appletów (dla podpisu elektronicznego): Google Chrome od wersji 65, Mozilla Firefox od wersji 6, Microsoft Edge od wersji 17, Safari od wersji 11, iOS Safari od wersji 10, Opera od wersji;
  3. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. "cookies";
  4. w przypadku niektórych elementów witryny internetowej może być konieczne zainstalowanie i włączenie wtyczki Flash Media Player w najnowszej wersji ze strony Adobe dla przeglądarek wymienionych w pkt 2, jeżeli takiej brakuje lub aktualizacja do najnowszej wersji w przypadku problemów z wyświetlaniem niektórych elementów strony;
  5. dla funkcjonalności związanej z podpisem elektronicznym wymagane są: środowisko Java Runtime Environment w wersji 1.6 lub nowszej, czytnik kart do podpisu elektronicznego z zainstalowanym sterownikiem PKCS#11 do karty i czytnika (dla kluczy przechowywanych na kartach mikroprocesorowych), wczytanie certyfikatów głównych urzędów certyfikacji wydających certyfikaty.
 2. Administrator Systemu REJA24 oświadcza, że dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej: RODO w celach badawczo-statystycznych.
 3. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Administrator Systemu REJA24 nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Użytkowników z oprogramowania innego niż zalecane przez Administratora.
 2. Administrator Systemu REJA24 nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Portalu Publicznego, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji,
  2. działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Użytkownika,
  3. działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Użytkownika,
  4. szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Portalu Publicznego, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych i innego szkodliwego oprogramowania,
  5. brak dostępności Portalu Publicznego, zaistniały w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.
 3. Korzystanie z Portalu Publicznego odbywa się wyłącznie na ryzyko i koszt Użytkownika związany z połączeniem z Internetem.
 4. Administrator Systemu REJA24 nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Portalu Publicznego.
 5. Administrator Systemu REJA24 nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Administrator Systemu REJA24 zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w każdym czasie. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Publicznego po wprowadzeniu tych zmian będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na ww. zmiany i modyfikacje.
 2. Wszelkie prawa do Systemu REJA24, do wszelkich elementów graficznych oraz innych jej elementów są zastrzeżone. System REJA24 oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2134).

 


 

Regulamin korzystania z Aplikacji Konto Interesanta

dostępnej w ramach

teleinformatycznego sytemu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (System REJA24)

pod adresem internetowym https://interesant.reja24.gov.pl

§ 1 Informacje ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa zasady, zakres i warunki korzystania z Aplikacji Konto Interesanta dostępnej pod adresem internetowym: https://interesant.reja24.gov.pl.
 2. Korzystanie z Aplikacji Konto Interesanta wymaga spełnienia Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Administratorem rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1908 ).

§ 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie użyto wyrażenia:

 1. Administrator Systemu REJA24 – oznacza to podmiot, któremu w trybie art. 17 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 z późn. zm.) powierzone zostało prowadzenie rejestru i administrowanie rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 2. organ rejestrujący – oznacza to organ, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 z późn. zm.).
 3. Interesant – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Systemu REJA24 w celu zarejestrowania jachtu lub innej jednostki pływającej, zgłoszenia zmian danych w rejestrze, uzyskania wyciągu lub odpisu z danych rejestrowych, przeglądania danych w rejestrze.
 4. System REJA24 – oznacza to teleinformatyczny system rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,  który za pomocą Internetu udostępnia możliwość rejestracji jednostki pływającej, dokonania zmian w rejestrze, uzyskania wyciągów i odpisów z rejestru, jak i uzyskania informacji o danych rejestrowych.
 5. Profil Zaufany – oznacza to konto Interesanta utworzone z wykorzystaniem zewnętrznych mechanizmów w celu potwierdzenia jego tożsamości  utworzone za pośrednictwem zestawu informacji identyfikujących i opisujących Interesanta, który został w wiarygodny sposób potwierdzony zgodny z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), które umożliwienia jemu korzystania z usług udostępnianych przez System REJA24.
 6. Podpis zaufany – oznacza to podpis elektroniczny, zdefiniowany w art. 3 pkt 14a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm).
 7. System Płatności Elektronicznej – oznacza to system informatyczny udostępniony przez System REJA24, który umożliwia dokonanie opłaty za wykonanie Usług.
 8. Usługa/Usługi – oznacza usługa/usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Systemu REJA24.
 9. Urzędowe poświadczenie przedłożenia UPP – oznacza to dokument elektroniczny wydawany Użytkownikowi przez Organ Rejestrujący jako poświadczenie złożenia dokumentu elektronicznego.
 10. Urzędowe poświadczenie doręczenia UPD – oznacza to  dokument elektroniczny stanowiący potwierdzenie, że Użytkownikowi został doręczony dokument elektroniczny, którego nadawcą jest Organ Rejestrujący.
 11. Użytkownik –  oznacza to Interesanta lub inną osobę, która korzysta z Systemu REJA24.

§ 3 Warunki korzystania z Systemu REJA24

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Systemu REJA24.
 2. System REJA24 działa w trybie ciągłym przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu - za wyjątkiem okresu przeznaczonego na przerwę konserwacyjną.
 3. Administrator Systemu REJA24 oraz Organ rejestrujący nie odpowiadają za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Systemu REJA24, bądź w związku z niewłaściwym jego działaniem spowodowanym błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią łączy sieci Internet lub nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Administrator Systemu REJA24 oraz Organ rejestrujący nie ponoszą odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu REJA24 z przyczyn niezależnych od nich.
 5. Interesant jest zobowiązany do korzystania z Systemu REJA24 w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz postanowieniami Regulaminu.
 6. Administrator Systemu REJA24, związku z realizacją prac dotyczących administrowania lub modyfikacji funkcjonalności Systemu REJA24, oraz ze względów bezpieczeństwa lub z innych przyczyn niezależnych od niego lub organu rejestrującego ma prawo czasowo zawiesić dostęp Interesanta do Systemu REJA24 na okres niezbędny do wykonania planowanych prac lub wyeliminowania niepożądanych zdarzeń.
 7. System REJA24 może zawierać odnośniki (linki) do stron zarządzanych przez osoby trzecie.
 8. Z zasobów osób trzecich Interesant korzysta na własne ryzyko. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez odnośniki (linki).
 9. Interesant  korzystający z System REJA24 jest zobowiązany do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z System REJA24 jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z niego bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet. W szczególności zabrania się Interesantowi podejmowania wszelkich prób mających na celu naruszenie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Systemie REJA24, w tym prób przełamania zabezpieczeń Systemu.
 10. W celu prawidłowego korzystania z Systemu REJA24 niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe połączone z siecią Internet;
  2. przeglądarka z możliwością uruchamiania skryptów JavaScript i appletów (dla podpisu elektronicznego):Google Chrome od wersji 64 lub Mozilla Firefox od wersji 6 lub Microsoft Edge od wersji 17 lub Safari od wersji 11 lub iOS Safari od wersji 10 lub Opera od wersji 50;
  3. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. "cookies";
  4. w przypadku niektórych elementów witryny internetowej może być konieczne zainstalowanie i włączenie wtyczki Flash Media Player w najnowszej wersji ze strony Adobe dla przeglądarek wymienionych w pkt 2, jeżeli takiej brakuje lub aktualizacja do najnowszej wersji w przypadku problemów z wyświetlaniem niektórych elementów strony;
  5. dla funkcjonalności związanej z podpisem elektronicznym wymagane są: środowisko Java Runtime Environment w wersji 1.6 lub nowszej, czytnik kart do podpisu elektronicznego z zainstalowanym sterownikiem PKCS#11 do karty i czytnika (dla kluczy przechowywanych na kartach mikroprocesorowych), wczytanie certyfikatów głównych urzędów certyfikacji wydających certyfikaty.

§ 4 Dostęp do Systemu REJA24

 1. Administrator Systemu REJA24 udostępnia przez aplikację Konto Interesanta w Systemie REJA24 możliwość zarejestrowania w rejestrze jachtu lub innej jednostki pływającej o długości do 24 m oraz dokonywania w nim zmian, uzyskiwania wyciągów i odpisów z rejestru oraz jego przeglądania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 z późn. zm.).
 2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Systemu REJA24 jest możliwe pod warunkiem założenia przez Interesanta konta Użytkownika przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego (e-Dowód) dla tożsamości potwierdzanej przez zewnętrzne Centra Autoryzacyjne (CA).
 3. Konto Użytkownika umożliwia Interesantowi zalogowanie się do Systemu REJA24 oraz udostępnienie Usług wymagających uwierzytelnienia.
 4. Administratorem danych Interesanta jest Organ Rejestrujący i Administrator Systemu REJA24.
 5. Dane o Interesancie będą wykorzystywane tylko do wykonywania czynności rejestracyjnych.
 6. Interesantowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
 7. Interesant korzystając z Systemu REJA24 oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§ 5 Zawieszenie/usunięcie konta Interesanta

 1. Administrator Systemu REJA24 zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Interesanta , który narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.
 2. Administrator Systemu REJA24 może trwale zablokować dostęp Interesantowi do tego systemu, jeśli nie zaprzestanie on działań sprzecznych z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 3. Administrator Systemu REJA24 jest zobowiązany do poinformowania Interesanta o zawieszeniu bądź zablokowaniu dostępu do Systemu REJA24.

§ 6 Prawa i obowiązki Interesanta

 1. System REJA24 zapewnia niezaprzeczalność wystawianych następujących poświadczeń: Urzędowego Poświadczenie Przedłożenia oraz Urzędowego Poświadczenie Doręczenia.
 2. Administrator Systemu REJA24 oraz organ rejestrujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Interesanta bądź osoby upoważnionej przez niego do działania w jego imieniu.
 3. Interesant ma prawo korzystać z Usługi przeglądania danych zamieszczonych w rejestrze oraz przekazywać dp rejestru dane dobrowolne bez konieczności posiadania konta Użytkownika. Pozostałe czynności wymagają autoryzacji poprzez konto Użytkownika.
 4. Korzystanie z konta innego Użytkownika lub udostępnianie swojego konta innym osobom jest niedopuszczalne.
 5. Interesant jest obowiązany do zachowania poufności pozyskanych danych, w szczególności w sytuacji pozyskania danych bez tytułu prawnego.
 6. Administrator Systemu REJA24 udostępnia w Systemie REJA24 możliwość uiszczenia opłaty w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Płatności Elektronicznej.
 7. Administrator Systemu REJA24 gromadzi informacje o adresie IP, z którego Interesant uwierzytelnia się w Systemie REJA24 . Administrator Systemu REJA24 gromadzi adresy IP wyłącznie w celu wykrywania prób naruszenia zabezpieczeń Systemu REJA24 oraz prowadzenia audytu zabezpieczeń Systemu.
 8. Wszelkie terminy, określone w Systemie REJA24 dla wykonania czynności lub zdarzeń oblicza się zgodnie z art. 57  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

§ 7 Powiadamianie

 1. Interesant  otrzymuje z Systemu REJA24 powiadomienia o zaistnieniu danego zdarzenia związanego z Usługą.
 2. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1, są przekazywane kanałem komunikacji elektronicznej w formie urzędowego poświadczenia przedłożenia UPP, urzędowego poświadczenia doręczenia UPD lub w formie informacji na adres e-mail podany przez Interesanta.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi mogą być składane z tytułu:
  1. niewykonania Usługi lub
  2. nienależytego wykonania Usługi.
 2. Reklamacja wymaga: =
 1. formy pisemnej albo
 2. formy elektronicznej poprzez przesłanie jej  na adres e-mail Organu Rejestrującego.
 1. Reklamacja powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko osoby składającej,
 2. przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może być zwiększony o dodatkowy czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, jednak nie dłuższy niż 30 dni, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.

§ 9. Zgłaszanie błędów działania Systemu REJA24

 1. Interesant powinien niezwłocznie zgłosić Administratorowi błędy w działaniu SystemuREJA24.
 2. Zgłoszenie błędu Interesant dokonuje w drodze elektronicznej na adres: administrator@reja24.gov.pl.
 3. Administrator niezwłocznie po usunięciu błędu informuje o tym Interesanta w drodze elektronicznej na adres mailowy podany przez Interesanta.

§ 10. Zasady bezpieczeństwa

 1. W celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi do Systemu REJA24 Interesant:
 1. nie może przechowywać danych służących do logowania do Systemu REJA24 w miejscach dostępnych dla innych osób;
 2. nie może ujawniać danych służących do logowania innym osobom.
 1. Niedozwolone jest korzystanie z Systemu REJA24 z użyciem danych dostępowych innego użytkownika Systemu REJA24.
 2. Komputer Interesanta powinien posiadać oprogramowanie antywirusowe, którego sygnatury wirusów powinny być aktualizowane nie rzadziej niż raz na tydzień.
 3. Podczas pracy z Systemem REJA24 na komputerze Interesanta nie powinien być uruchomiony żaden serwer, w szczególności nie powinien być uruchomiony serwer WWW oraz FTP (TFTP).
 4. Użytkownik podczas logowania się do Systemu REJA24 zobowiązany jest sprawdzić:
  1. czy w pasku adresowym przeglądarki adres zaczyna się od https;
  2. czy w obrębie okna przeglądarki znajduje się mała kłódka informująca o bezpieczeństwie;
  3. czy po kliknięciu na kłódkę pojawia się informacja o tym, że certyfikat został wydany dla: *.reja24.gov.pl i jest on ważny.
 5. W Systemie REJA24 wykorzystano funkcjonalność wysyłania powiadomień na adres email podany w tym  systemie. Interesant jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo konta mailowego, o którym mowa powyżej, w szczególności do:
  1. używania silnego hasła dostępu;
  2. nieotwierania załączników do poczty i linków pochodzących z nieznanych źródeł;
  3. zachowania ostrożności podczas otwierania nieoczekiwanych załączników w korespondencji pochodzącej od znanych nadawców.
 6. Użytkownik powinien korzystać z sieci Internet w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu Systemu REJA24.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Administratora Systemu REJA24 o zauważonej podatności, zdarzeniu związanym z bezpieczeństwem informacji lub incydencie.

§ 11 Prawa autorskie i pokrewne

 1. Zawartość Systemu REJA24 jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), zgodnie z którym: nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.
 2. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści Systemu REJA24, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 2. Zgodnie z art. 6  ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), Administrator Systemu REJA24 informuje Interesanta, że:
 1. korzystając z Systemu REJA24  Interesant powinien brać pod uwagę - mimo stosowania przez Administratora Systemu REJA24 systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich -  możliwość:
  1. odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji,
  2. wyłudzenia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika;
 2. w celu podnoszenia jakości Usług i badania preferencji Użytkownika stosuje pliki "cookie". Pliki cookie umożliwiają podnoszenie jakości Usług dzięki przechowywaniu preferencji Użytkowników Systemu REJA24.

 


 

Regulamin korzystania z Aplikacji Organ Rejestrujący

dostępnej w ramach

teleinformatycznego sytemu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (System REJA24)

pod adresem internetowym https://rejestracja.reja24.gov.pl

§ 1 Informacje ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa zasady, zakres i warunki korzystania z Aplikacji Organ Rejestrujący dostępnej pod adresem internetowym https://rejestracja.reja24.gov.pl.
 2. Korzystanie z Aplikacji Organ Rejestrujący wymaga spełnienia Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Administratorem rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1908).

§ 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie użyto wyrażenia:

 1. Administrator Systemu REJA24 – oznacza to podmiot, któremu w trybie art. 17 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, powierzone zostało prowadzenie rejestru i administrowanie rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 2. Organ Rejestrujący – oznacza to organ, o którym mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy.
 3. System REJA24 – oznacza to teleinformatyczny system rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, który za pomocą Internetu udostępnia możliwość rejestracji jednostki pływającej, dokonania zmian w rejestrze, uzyskania wyciągów i odpisów z rejestru, jak i uzyskania informacji o danych rejestrowych.
 4. Podpis zaufany - podpis elektroniczny, zdefiniowany w art. 3 pkt 14a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).
 5. Użytkownik – Organ Rejestrujący lub inna osoba, która korzysta z Systemu REJA24.
 6. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z Systemem REJA24 wskazane w § 3.

§ 3 Warunki korzystania z Systemu REJA24

 1. Pracownik Organu Rejestrującego zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Systemu REJA24 oraz Dokumentacją użytkownika Systemu REJA24 przeznaczoną dla Organu Rejestrującego.
 2. System REJA24 działa w trybie ciągłym przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu za wyjątkiem okresu przeznaczonego na przerwę konserwacyjną.
 3. Administrator Systemu REJA24 nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Systemu REJA24, bądź w związku z niewłaściwym jego działaniem spowodowanym błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią łączy sieci Internet lub nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Administrator Systemu REJA24 nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu REJA24 z przyczyn niezależnych od niego.
 5. Organ Rejestrujący jest zobowiązany do korzystania z Systemu REJA24 w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz postanowieniami Regulaminu.
 6. Administrator Systemu REJA24, związku z realizacją prac dotyczących administrowania lub modyfikacji funkcjonalności Systemu REJA24, oraz ze względów bezpieczeństwa lub z innych przyczyn niezależnych od niego ma prawo czasowo zawiesić dostęp Organowi Rejestrującemu do Systemu REJA24 na okres niezbędny do wykonania planowanych prac lub wyeliminowania niepożądanych zdarzeń.
 7. System REJA24 może zawierać odnośniki (linki) do stron zarządzanych przez osoby trzecie.
 8. Z zasobów osób trzecich Uprawniony organ korzysta na własne ryzyko. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez odnośniki (linki).
 9. Organ Rejestrujący korzystający z System REJA24 jest zobowiązany do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z System REJA24 jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z niego bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet. W szczególności zabrania podejmowania wszelkich prób mających na celu naruszenie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Systemie REJA24, w tym prób przełamania zabezpieczeń Systemu.
 10. W celu prawidłowego korzystania z Systemu REJA24 niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe połączone z siecią Internet;
  2. przeglądarka z możliwością uruchamiania skryptów JavaScript i appletów (dla podpisu elektronicznego):Google Chrome od wersji 64 lub Mozilla Firefox od wersji 6 lub Microsoft Edge od wersji 17 lub Safari od wersji 11 lub iOS Safari od wersji 10 lub Opera od wersji 50;
  3. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. "cookies";
  4. w przypadku niektórych elementów witryny internetowej może być konieczne zainstalowanie i włączenie wtyczki Flash Media Player w najnowszej wersji ze strony Adobe dla przeglądarek wymienionych w pkt 2, jeżeli takiej brakuje lub aktualizacja do najnowszej wersji w przypadku problemów z wyświetlaniem niektórych elementów strony;
  5. dla funkcjonalności związanej z podpisem elektronicznym wymagane są: środowisko Java Runtime Environment w wersji 1.6 lub nowszej, czytnik kart do podpisu elektronicznego z zainstalowanym sterownikiem PKCS#11 do karty i czytnika (dla kluczy przechowywanych na kartach mikroprocesorowych), wczytanie certyfikatów głównych urzędów certyfikacji wydających certyfikaty.

§ 4 Dostęp do Systemu REJA24

 1. Administrator Systemu REJA24 udostępnia przez Aplikację Organ Rejestrujący treści przeznaczone dla danego Organu Rejestrującego zgodnie z zakresem uprawnień przyznanych jemu przez Administratora w drodze decyzji.
 2. Korzystanie z funkcjonalności Systemu REJA24 jest możliwe pod warunkiem:
 1. posiadania i stosowania przez Organ Rejestrujący mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację osób uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych danych i datę udostępnienia danych;
 2. posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty.
 1. Administratorem danych Organu Rejestrującego jest Administrator Systemu REJA24.
 2. Pracownikom Organu Rejestrującego, których dane osobowe zostaną ujawnione w związku z wykonywaniem czynności wynikających z przyznanych Organowi Rejestrującemu uprawnień przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz ich poprawiania.
 3. Organ Rejestrujący zapewni, że jego pracownicy korzystający z Systemu REJA24 wyrażą zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§ 5 Zawieszenie dostępu dla Organu Rejestrującego

 1. Administrator Systemu REJA24 zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Aplikacji Organ Rejestrujący, który narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.
 2. Administrator Systemu REJA24 jest zobowiązany do poinformowania o zawieszeniu dostępu do Systemu REJA24 oraz wskazać przyczyny.

§ 6 Prawa i obowiązki Organu Rejestrującego

 1. Administrator Systemu REJA24 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organu Rejestrującego.
 2. Organ Rejestrujący ma prawo korzystać z Systemu REJA24 w zakresie określonym w Ustawie, a zalogowanie się do Sytemu wymagają uwierzytelnienia.
 3. System REJA24 zapewnia niezaprzeczalność wystawianych następujących poświadczeń: Urzędowego Poświadczenie Przedłożenia oraz Urzędowego Poświadczenie Doręczenia.
 4. Organ Rejestrujący w toku postępowania rejestracyjnego może korzystać z formularzy generowanych przez System REJA24.
 5. Dokument rejestracyjny jest dokumentem publicznym wytwarzanym przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych Spółka S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie Umowy ramowej zawartej przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz umowy szczegółowej zawartej przez Organ Rejestrujący.
 6. Organ Rejestrujący pobiera opłatę za czynności rejestracyjne w wysokości i na zasadach określonych w art. 18 Ustawy i rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 248).
 7. System REJA24 umożliwia wniesienie opłaty administracyjnej, o której mowa w pkt 6 w formie teleinformatycznej za pośrednictwem Usługi Paybynet udostępnionej przez Krajową Izbą Rozliczeniową Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie. Organ Rejestrujący nie ponosi kosztów Usługi Paybynet.
 8. Udostępnianie przez Organ Rejestrujący swojego konta innym osobom jest niedopuszczalne.
 9. Organ Rejestrujący jest obowiązany do wykorzystywana pozyskanych danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań określonych w ustawie i przepisach odrębnych. W sytuacji pozyskania danych bez tytułu prawnego, Organ Rejestrujący obowiązany jest do zachowania ich w poufności.

§ 7. Zgłaszanie błędów działania Systemu REJA24

 1. Organ Rejestrujący powinien niezwłocznie zgłosić Administratorowi błędy w działaniu SystemuREJA24.
 2. Zgłoszenie błędu Organ Rejestrujący dokonuje w drodze elektronicznej na adres: administrator@ums.gov.pl.
 3. Administrator niezwłocznie po usunięciu błędu informuje o tym Organ Rejestrujący w drodze elektronicznej na podany przez niego adres kontaktowy.

§ 8. Zasady bezpieczeństwa

 1. System REJA24 jest skonfigurowany zgodnie z następującymi zasadami bezpiecznych haseł:
   1. hasło składa się z minimum 7 znaków,
   2. hasło zawiera minimum 2 małe litery,
   3. hasło zawiera minimum 2 duże litery,
   4. hasło zawiera minimum 1 cyfrę,
   5. hasło zawiera minimum 1 znak specjalny,
   6. hasło jest zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni,
   7. czas trwania nieaktywnej sesji (czas bezczynności) po jakim następuje automatyczne wylogowanie Użytkownika wynosi 30 minut.
 2. W przypadku nieumyślnego ujawnienia hasła osobie nieuprawnionej lub podejrzenia ujawnienia, należy bezzwłocznie dokonać zmiany hasła na nowe oraz bezzwłocznie poinformować Administratora Systemu REJA24 o wystąpieniu zdarzenia.
 3. W przypadku braku możliwości dokonania przez Interesanta zmiany hasła (braku działania funkcjonalności „WYŚLIJ LINK”) należy powiadomić Administratora Systemu REJA24 w celu zmiany hasła.
 4. W celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi do Systemu REJA24 Organ Rejestrujący:
 1. nie może przechowywać danych służących do logowania do Systemu REJA24 w miejscach dostępnych dla innych osób;
 2. nie może ujawniać danych służących do logowania innym osobom.
 1. Niedozwolone jest korzystanie z Systemu REJA24 z użyciem danych dostępowych innego Użytkownika Systemu REJA24.
 2. Komputer pracownika Organu Rejestrującego powinien posiadać oprogramowanie antywirusowe, którego sygnatury wirusów powinny być aktualizowane nie rzadziej niż raz na tydzień.
 3. Podczas pracy z Systemem REJA24 na komputerze Organu Rejestrującego nie powinien być uruchomiony żaden serwer, w szczególności nie powinien być uruchomiony serwer WWW oraz FTP (TFTP).
 4. Organ Rejestrujący podczas logowania się do Systemu REJA24 zobowiązany jest sprawdzić:
 1. czy w pasku adresowym przeglądarki adres zaczyna się od https;
 2. czy w obrębie okna przeglądarki znajduje się mała kłódka informująca o bezpieczeństwie;
 3. czy po kliknięciu na kłódkę pojawia się informacja o tym, że certyfikat został wydany dla: *.reja24.gov.pl i jest on ważny.
 1. W Systemie REJA24 wykorzystano funkcjonalność wysyłania powiadomień na adres email podany w tym Systemie. Organ Rejestrujący jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo konta mailowego, o którym mowa powyżej, w szczególności do:
 1. używania silnego hasła dostępu,
 2. nieotwierania załączników do poczty i linków pochodzących z nieznanych źródeł,
 3. zachowania ostrożności podczas otwierania nieoczekiwanych załączników w korespondencji pochodzącej od znanych nadawców.
 1. Organ Rejestrujący powinien korzystać z sieci Internet w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu Systemu REJA24.
 2. Administrator Systemu REJA24 gromadzi informacje o adresie IP, z którego Organ Rejestracyjny uwierzytelnia się w Systemie REJA24. Administrator Systemu REJA24 gromadzi adresy IP wyłącznie w celu wykrywania prób naruszenia zabezpieczeń Systemu REJA24 oraz prowadzenia audytu zabezpieczeń Systemu.
 3. Organ Rejestrujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora Systemu REJA24 o zauważonej podatności, zdarzeniu związanym z bezpieczeństwem informacji lub incydencie.

§ 11 Prawa autorskie i pokrewne

 1. Zawartość Systemu REJA24 jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), zgodnie z którym: nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.
 2. Organ Rejestrujący nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści Systemu REJA24, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych, chyba że wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 2. Zgodnie z art. 6  ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), Administrator Systemu REJA24 informuje Organ Rejestrujący, że:
  1. korzystając z Systemu REJA24 powinien on brać  pod uwagę - mimo stosowania przez Administratora Systemu REJA24 systemów zabezpieczających  przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich - możliwość:
   1. odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania

osobistych i poufnych informacji,

   1. wyłudzenia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika;
  1. w celu podnoszenia jakości usług świadczonych za pośrednictwem Systemu REJA24 i badania preferencji Użytkownika stosuje pliki "cookie". Pliki cookie umożliwiają podnoszenie jakości Usług dzięki przechowywaniu preferencji Użytkowników Systemu REJA24.

 


 

Regulamin korzystania z Aplikacji Uprawniony Organ

dostępnej w ramach

teleinformatycznego sytemu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (System REJA24)

pod adresem internetowym https://a2a.reja24.gov.pl

§ 1 Informacje ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa zasady, zakres i warunki korzystania z Aplikacji Uprawniony Organ dostępnej pod adresem internetowym https://a2a.reja24.gov.pl.
 2. Korzystanie z Aplikacji Uprawniony Organ wymaga spełnienia Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Administratorem rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1908 ).

§ 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie użyto wyrażenia:

 1. Administrator Systemu REJA24 – oznacza to podmiot, któremu w trybie art. 17 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, powierzone zostało prowadzenie rejestru i administrowanie rejestrem jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
 2. Organ Rejestrujący – oznacza to organ, o którym mowa w art. 2 pkt 8.
 3. Uprawniony Organ – należy przez to rozumieć:
  1. Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego, właściwą jednostkę organizacyjną Policji, w zakresie uprawnień, o których mowa w art.14 ust.3 Ustawy oraz
  2. podmioty, o których mowa w art. 16 Ustawy, które posiadają lub uzyskały dostęp do Systemu REJA24.
 4. System REJA24 – oznacza to teleinformatyczny system rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, który za pomocą Internetu udostępnia możliwość rejestracji jednostki pływającej, dokonania zmian w rejestrze, uzyskania wyciągów i odpisów z rejestru, jak i uzyskania informacji o danych rejestrowych.
 5. Użytkownik – Pracownik Uprawnionego Organu lub inna osoba, która korzysta z Systemu REJA24.
 6. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z Systemem REJA24 wskazane w § 3.

 

§ 3 Warunki korzystania z Systemu REJA24

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Systemu REJA24.
 2. System REJA24 działa w trybie ciągłym przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu za wyjątkiem okresu przeznaczonego na przerwę konserwacyjną.
 3. Administrator Systemu REJA24 nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Systemu REJA24, bądź w związku z niewłaściwym jego działaniem spowodowanym błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią łączy sieci Internet lub nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Administrator Systemu REJA24 nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu REJA24 z przyczyn niezależnych od niego.
 5. Uprawniony Organ jest zobowiązany do korzystania z Systemu REJA24 w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz postanowieniami Regulaminu.
 6. Administrator Systemu REJA24, w związku z realizacją prac dotyczących administrowania lub modyfikacji funkcjonalności Systemu REJA24, oraz ze względów bezpieczeństwa lub z innych przyczyn niezależnych od niego ma prawo czasowo zawiesić dostęp Uprawnionemu Organowi do Systemu REJA24 na okres niezbędny do wykonania planowanych prac lub wyeliminowania niepożądanych zdarzeń.
 7. System REJA24 może zawierać odnośniki (linki) do stron zarządzanych przez osoby trzecie.
 8. Z zasobów osób trzecich Uprawniony Organ korzysta na własne ryzyko. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez odnośniki (linki).
 9. Uprawniony Organ korzystający z System REJA24 jest zobowiązany do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z System REJA24 jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z niego bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet. W szczególności zabrania się podejmowania wszelkich prób mających na celu naruszenie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Systemie REJA24, w tym prób przełamania zabezpieczeń Systemu.
 10. W celu prawidłowego korzystania z Systemu REJA24 niezbędne są:
 1. urządzenie końcowe połączone z siecią Internet;
 2. przeglądarka z możliwością uruchamiania skryptów JavaScript i appletów (dla podpisu elektronicznego):Google Chrome od wersji 64 lub Mozilla Firefox od wersji 6 lub Microsoft Edge od wersji 17 lub Safari od wersji 11 lub iOS Safari od wersji 10 lub Opera od wersji 50;
 3. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. "cookies";
 4. w przypadku niektórych elementów witryny internetowej może być konieczne zainstalowanie i włączenie wtyczki Flash Media Player w najnowszej wersji ze strony Adobe dla przeglądarek wymienionych w pkt 2, jeżeli takiej brakuje lub aktualizacja do najnowszej wersji w przypadku problemów z wyświetlaniem niektórych elementów strony;
 5. dla funkcjonalności związanej z podpisem elektronicznym wymagane są: środowisko Java Runtime Environment w wersji 1.6 lub nowszej, czytnik kart do podpisu elektronicznego z zainstalowanym sterownikiem PKCS#11 do karty i czytnika (dla kluczy przechowywanych na kartach mikroprocesorowych), wczytanie certyfikatów głównych urzędów certyfikacji wydających certyfikaty.

§ 4 Dostęp do Systemu REJA24

 1. Administrator Systemu REJA24 udostępnia przez Aplikację Uprawniony Organ treści przeznaczone dla danego Uprawnionego Organu zgodnie z zakresem uprawnień przyznanych jemu przez Administratora w drodze decyzji.
 2. Korzystanie z funkcjonalności Systemu REJA24 jest możliwe pod warunkiem:
 1. posiadania i stosowania przez Uprawniony organ  mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację osób uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych danych i datę udostępnienia danych;
 2. posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty.
 1. Administratorem danych Uprawnionego Organu jest Administrator Systemu REJA24.
 2. Pracownikom Uprawnionego Organu, których dane osobowe zostaną ujawnione w związku z wykonywaniem czynności wynikających z przyznanych Uprawnionemu Organowi uprawnień przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz ich poprawiania.
 3. Uprawniony Organ zapewni, że jego pracownicy korzystający z Systemu REJA24 wyrażą zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§ 5 Zawieszenie lub cofnięcie dostępu Uprawnionemu Organowi

 1. Administrator Systemu REJA24 zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Aplikacji Uprawniony Organ, który narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.
 2. Administrator Systemu REJA24 może cofnąć zgodę na udostępnianie danych z Systemu REJA24, jeśli Uprawniony Organ nie wypełnia warunków określonych w art.16 ust.4 Ustawy.
 3. Administrator Systemu REJA24 jest zobowiązany do poinformowania o zawieszeniu dostępu do Systemu REJA24 oraz wskazać przyczyny.
 4. Cofnięcie zgody na udostępnienie danych lub dostępu do Systemu następuje w drodze decyzji administracyjnej, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§ 6 Prawa i obowiązki Uprawnionego Organu

 1. Administrator Systemu REJA24 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Uprawnionego Organu bądź osoby upoważnionej przez nią do działania w jej imieniu.
 2. Uprawniony Organ ma prawo korzystać z Systemu REJA24 w zakresie określonym w Ustawie, a zalogowanie się do Sytemu wymaga uwierzytelnienia.
 3. Udostępnianie przez Uprawniony Organ swojego konta innym osobom jest niedopuszczalne.
 4. Uprawniony Organ jest obowiązany do wykorzystywana pozyskanych danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań określonych w Ustawie i przepisach odrębnych. W sytuacji pozyskania danych bez tytułu prawnego, Uprawniony Organ obowiązany jest do zachowania ich w poufności.
 5. Korzystanie przez Uprawniony Organ z Systemu REJA24 w zakresie przyznanym przez Ustawę jest nieodpłatne.
 6. Administrator Systemu REJA24 gromadzi informacje o adresie IP, z którego Uprawniony Organ uwierzytelnia się w Systemie REJA24. Administrator Systemu REJA24 gromadzi adresy IP wyłącznie w celu wykrywania prób naruszenia zabezpieczeń Systemu REJA24 oraz prowadzenia audytu zabezpieczeń Systemu.

§ 7. Zgłaszanie błędów działania Systemu REJA24

 1. Uprawniony Organ powinien niezwłocznie zgłosić Administratorowi błędy w działaniu Systemu REJA24.
 2. Zgłoszenie błędu Uprawniony Organ dokonuje w drodze elektronicznej na adres: administrator@reja24.gov.pl.
 3. Administrator niezwłocznie po usunięciu błędu informuje o tym Uprawniony Organ w drodze elektronicznej podany przez niego adres kontaktowy.

§ 8. Zasady bezpieczeństwa

 1. System REJA24 jest skonfigurowany  zgodnie z następującymi zasadami bezpiecznych haseł:
   1. hasło składa się z minimum 7 znaków,
   2. hasło zawiera minimum 2 małe litery,
   3. hasło zawiera minimum 2 duże litery,
   4. hasło zawiera minimum 1 cyfrę,
   5. hasło zawiera minimum 1 znak specjalny,
   6. hasło jest zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni,
   7. czas trwania nieaktywnej sesji (czas bezczynności) po jakim następuje automatyczne wylogowanie Użytkownika wynosi 30 minut.
 2. W przypadku nieumyślnego ujawnienia hasła osobie nieuprawnionej lub podejrzenia ujawnienia, należy bezzwłocznie dokonać zmiany hasła na nowe oraz bezzwłocznie poinformować Administratora Systemu REJA24 o wystąpieniu zdarzenia.
 3. W przypadku braku możliwości dokonania przez Użytkownika zmiany hasła (braku działania funkcjonalności „WYŚLIJ LINK”), należy powiadomić Administratora Systemu REJA24.
 4. W celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi do Systemu REJA24 Uprawniony Organ:
 1. nie może przechowywać danych służących do logowania do Systemu REJA24 w miejscach dostępnych dla innych osób;
 2. nie może ujawniać danych służących do logowania innym osobom.
 1. Niedozwolone jest korzystanie z Systemu REJA24 z użyciem danych dostępowych innego Użytkownika Systemu REJA24.
 2. Komputer pracownika Uprawnionego Organu powinien posiadać oprogramowanie antywirusowe, którego sygnatury wirusów powinny być aktualizowane nie rzadziej niż raz na tydzień.
 3. Podczas pracy z Systemem REJA24 na komputerze Uprawnionego Organu nie powinien być uruchomiony żaden serwer, w szczególności nie powinien być uruchomiony serwer WWW oraz FTP (TFTP).
 4. Użytkownik podczas logowania się do Systemu REJA24 zobowiązany jest sprawdzić:
 1. czy w pasku adresowym przeglądarki adres zaczyna się od https;
 2. czy w obrębie okna przeglądarki znajduje się mała kłódka informująca o bezpieczeństwie;
 3. czy po kliknięciu na kłódkę pojawia się informacja o tym, że certyfikat został wydany dla: *.reja24.gov.pl i jest on ważny.
 1. W Systemie REJA24 wykorzystano funkcjonalność wysyłania powiadomień na adres email podany w tym systemie. Uprawniony Organ jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo konta mailowego, o którym mowa powyżej, w szczególności do:
 1. używania silnego hasła dostępu;
 2. nieotwierania załączników do poczty i linków pochodzących z nieznanych źródeł;
 3. zachowania ostrożności podczas otwierania nieoczekiwanych załączników w korespondencji pochodzącej od znanych nadawców.
 1. Użytkownik powinien korzystać z sieci Internet w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu Systemu REJA24.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora Systemu REJA24 o zauważonej podatności, zdarzeniu związanym z bezpieczeństwem informacji lub incydencie.

§ 9 Prawa autorskie i pokrewne

1. Zawartość Systemu REJA24 jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), zgodnie z którym: nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.

2.Uprawniony Organ nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści Systemu REJA24, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych, chyba że wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 2. Zgodnie z art. 6  ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), Administrator Systemu REJA24 informuje Uprawniony Organ, że:
  1. korzystając z Systemu REJA2424  powinien on brać  pod uwagę - mimo stosowania przez Administratora Systemu REJA24 systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich - możliwość:
   1. odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji,
   2. wyłudzenia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika;
  2. w celu podnoszenia jakości usług świadczonych za pośrednictwem Systemu REJA24 i badania preferencji Użytkownika stosuje pliki "cookie". Pliki cookie umożliwiają podnoszenie jakości Usług dzięki przechowywaniu preferencji Użytkowników Systemu REJA24.

 


 

Regulamin korzystania z Aplikacji Administracja

dostępnej w ramach

teleinformatycznego sytemu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (System REJA24)

pod adresem internetowym https://admin.reja24.gov.pl

§ 1 Informacje ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa zasady, zakres i warunki korzystania z Aplikacji Administracja dostępnej pod adresem internetowym https://admin.reja24.gov.pl.
 2. Korzystanie z Aplikacji Administracja wymaga spełnienia Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Administratorem rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1908).

§ 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie użyto wyrażenia:

 1. Administrator Systemu REJA24 – oznacza to podmiot, któremu w trybie art. 17 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, powierzone zostało prowadzenie rejestru i administrowanie rejestrem jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 2. Administrator – pracownik Administratora Systemu REJA24 lub Organu Rejestrującego lub Uprawnionego Organu wykonujący czynności administracyjne na rzecz i w imieniu podmiotu, którego jest pracownikiem.
 3. Organ Rejestrujący – oznacza to organ, o którym mowa w art. 2 pkt 8.
 4. Uprawniony Organ – należy przez to rozumieć:
  1. Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego, właściwą jednostkę organizacyjną Policji, w zakresie uprawnień, o których mowa w art.14 ust.3 Ustawy oraz
  2. podmioty, o których mowa w art. 16 Ustawy, które posiadają lub uzyskały dostęp do Systemu REJA24.
 5. System REJA24 – oznacza to teleinformatyczny system rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, który za pomocą Internetu udostępnia możliwość rejestracji jednostki pływającej, dokonania zmian w rejestrze, uzyskania wyciągów i odpisów z rejestru, jak i uzyskania informacji o danych rejestrowych.
 6. Użytkownik –osoba, która korzysta z Systemu REJA24.
 7. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z Systemem REJA24 wskazane w § 3.

 

§ 3 Warunki korzystania z Systemu REJA24

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Systemu REJA24.
 2. System REJA24 działa w trybie ciągłym przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu za wyjątkiem okresu przeznaczonego na przerwę konserwacyjną.
 3. Administrator Systemu REJA24 nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Systemu REJA24, bądź w związku z niewłaściwym jego działaniem spowodowanym błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią łączy sieci Internet lub nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Administrator Systemu REJA24 nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu REJA24 z przyczyn niezależnych od niego.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Systemu REJA24 w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz postanowieniami Regulaminu.
 6. Administrator Systemu REJA24, w związku z realizacją prac dotyczących administrowania lub modyfikacji funkcjonalności Systemu REJA24, oraz ze względów bezpieczeństwa lub z innych przyczyn niezależnych od niego ma prawo czasowo zawiesić dostęp Użytkownika do Systemu REJA24 na okres niezbędny do wykonania planowanych prac lub wyeliminowania niepożądanych zdarzeń.
 7. System REJA24 może zawierać odnośniki (linki) do stron zarządzanych przez osoby trzecie.
 8. Z zasobów osób trzecich Użytkownik korzysta na własne ryzyko. Administrator Systemu REJA24 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez odnośniki (linki).
 9. Użytkownik korzystający z System REJA24 jest zobowiązany do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z System REJA24 jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z niego bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet. W szczególności zabrania się podejmowania wszelkich prób mających na celu naruszenie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Systemie REJA24, w tym prób przełamania zabezpieczeń Systemu.
 10. W celu prawidłowego korzystania z Systemu REJA24 niezbędne są:
 1. urządzenie końcowe połączone z siecią Internet;
 2. przeglądarka z możliwością uruchamiania skryptów JavaScript i appletów (dla podpisu elektronicznego):Google Chrome od wersji 64 lub Mozilla Firefox od wersji 6 lub Microsoft Edge od wersji 17 lub Safari od wersji 11 lub iOS Safari od wersji 10 lub Opera od wersji 50;
 3. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. "cookies";
 4. w przypadku niektórych elementów witryny internetowej może być konieczne zainstalowanie i włączenie wtyczki Flash Media Player w najnowszej wersji ze strony Adobe dla przeglądarek wymienionych w pkt 2, jeżeli takiej brakuje lub aktualizacja do najnowszej wersji w przypadku problemów z wyświetlaniem niektórych elementów strony;
 5. dla funkcjonalności związanej z podpisem elektronicznym wymagane są: środowisko Java Runtime Environment w wersji 1.6 lub nowszej, czytnik kart do podpisu elektronicznego z zainstalowanym sterownikiem PKCS#11 do karty i czytnika (dla kluczy przechowywanych na kartach mikroprocesorowych), wczytanie certyfikatów głównych urzędów certyfikacji wydających certyfikaty.

§ 4 Dostęp do Systemu REJA24

 1. Administrator Systemu REJA24 udostępnia przez Aplikację Administracja treści przeznaczone dla danego Administratora zgodnie z zakresem uprawnień przyznanych jemu przez Administratora Systemu REJA24 w drodze decyzji.
 2. Korzystanie z funkcjonalności Systemu REJA24 jest możliwe pod warunkiem:
 1. posiadania i stosowania przez Uprawniony organ  mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację osób uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych danych i datę udostępnienia danych;
 2. posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty.
 1. Administratorem danych jest Administrator Systemu REJA24.
 2. Pracownikom Organu Rejestrującego lub Uprawnionego Organu, których dane osobowe zostaną ujawnione w związku z wykonywaniem czynności wynikających z przyznanych uprawnień przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz ich poprawiania.
 3. Organ Rejestrujący lub Uprawniony Organ zapewni, że jego pracownicy korzystający z Systemu REJA24 wyrażą zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§ 5 Zawieszenie lub cofnięcie dostępu Użytkownikowi

 1. Administrator Systemu REJA24 zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Aplikacji Administracja Użytkownikowi, który narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.
 2. Administrator Systemu REJA24 może cofnąć zgodę na udostępnianie danych z Systemu REJA24, jeśli Administrator nie wypełnia warunków określonych w art.16 ust.4 Ustawy.
 3. Administrator Systemu REJA24 jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o zawieszeniu dostępu do Systemu REJA24 oraz wskazać przyczyny.
 4. Cofnięcie zgody na udostępnienie danych lub dostępu do Systemu następuje w drodze decyzji administracyjnej, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator Systemu REJA24 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organu Rejestrującego lub Uprawnionego Organu bądź osoby upoważnionej przez nią do działania w jej imieniu.
 2. Użytkownik ma prawo korzystać z Systemu REJA24 w zakresie określonym w Ustawie, a zalogowanie się do Sytemu wymaga uwierzytelnienia.
 3. Udostępnianie przez Użytkownika swojego konta innym osobom jest niedopuszczalne.
 4. Administrator jest obowiązany do wykorzystywana pozyskanych danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań określonych w Ustawie i przepisach odrębnych. W sytuacji pozyskania danych bez tytułu prawnego, Użytkownik obowiązany jest do zachowania ich w poufności.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z Systemu REJA24 w zakresie przyznanym przez Ustawę jest nieodpłatne.
 6. Administrator Systemu REJA24 gromadzi informacje o adresie IP, z którego Użytkownik uwierzytelnia się w Systemie REJA24. Administrator Systemu REJA24 gromadzi adresy IP wyłącznie w celu wykrywania prób naruszenia zabezpieczeń Systemu REJA24 oraz prowadzenia audytu zabezpieczeń Systemu.

§ 7. Zgłaszanie błędów działania Systemu REJA24

 1. Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić Administratorowi błędy w działaniu Systemu REJA24.
 2. Zgłoszenie błędu Użytkownik dokonuje w drodze elektronicznej na adres: administrator@reja24.gov.pl.
 3. Administrator Systemu REJA24 niezwłocznie po usunięciu błędu informuje o tym Użytkownika w drodze elektronicznej podany przez niego adres kontaktowy.

§ 8. Zasady bezpieczeństwa

 1. System REJA24 jest skonfigurowany  zgodnie z następującymi zasadami bezpiecznych haseł:
   1. hasło składa się z minimum 7 znaków,
   2. hasło zawiera minimum 2 małe litery,
   3. hasło zawiera minimum 2 duże litery,
   4. hasło zawiera minimum 1 cyfrę,
   5. hasło zawiera minimum 1 znak specjalny,
   6. hasło jest zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni,
   7. czas trwania nieaktywnej sesji (czas bezczynności) po jakim następuje automatyczne wylogowanie Użytkownika wynosi 30 minut.
 2. W przypadku nieumyślnego ujawnienia hasła osobie nieuprawnionej lub podejrzenia ujawnienia, należy bezzwłocznie dokonać zmiany hasła na nowe oraz bezzwłocznie poinformować Administratora Systemu REJA24 o wystąpieniu zdarzenia.
 3. W przypadku braku możliwości dokonania przez Użytkownika zmiany hasła (braku działania funkcjonalności „WYŚLIJ LINK”), należy powiadomić Administratora Systemu REJA24.
 4. W celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi do Systemu REJA24 Administrator:
 1. nie może przechowywać danych służących do logowania do Systemu REJA24 w miejscach dostępnych dla innych osób;
 2. nie może ujawniać danych służących do logowania innym osobom.
 1. Niedozwolone jest korzystanie z Systemu REJA24 z użyciem danych dostępowych innego Użytkownika Systemu REJA24.
 2. Komputer Użytkownika powinien posiadać oprogramowanie antywirusowe, którego sygnatury wirusów powinny być aktualizowane nie rzadziej niż raz na tydzień.
 3. Podczas pracy z Systemem REJA24 na komputerze Użytkownika nie powinien być uruchomiony żaden serwer, w szczególności nie powinien być uruchomiony serwer WWW oraz FTP (TFTP).
 4. Użytkownik podczas logowania się do Systemu REJA24 zobowiązany jest sprawdzić:
 1. czy w pasku adresowym przeglądarki adres zaczyna się od https;
 2. czy w obrębie okna przeglądarki znajduje się mała kłódka informująca o bezpieczeństwie;
 3. czy po kliknięciu na kłódkę pojawia się informacja o tym, że certyfikat został wydany dla: *.reja24.gov.pl i jest on ważny.
 1. W Systemie REJA24 wykorzystano funkcjonalność wysyłania powiadomień na adres email podany w tym systemie. Użytkownik jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo konta mailowego, o którym mowa powyżej, w szczególności do:
 1. używania silnego hasła dostępu;
 2. nieotwierania załączników do poczty i linków pochodzących z nieznanych źródeł;
 3. zachowania ostrożności podczas otwierania nieoczekiwanych załączników w korespondencji pochodzącej od znanych nadawców.
 1. Użytkownik powinien korzystać z sieci Internet w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu Systemu REJA24.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora Systemu REJA24 o zauważonej podatności, zdarzeniu związanym z bezpieczeństwem informacji lub incydencie.

§ 9 Prawa autorskie i pokrewne

1. Zawartość Systemu REJA24 jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), zgodnie z którym: nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.

2.Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści Systemu REJA24, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych, chyba że wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 2. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), Administrator Systemu REJA24 informuje Użytkownika, że:
  1. korzystając z Systemu REJA2424  powinien on brać  pod uwagę - mimo stosowania przez Administratora Systemu REJA24 systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich - możliwość:
   1. odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji,
   2. wyłudzenia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika;
  2. w celu podnoszenia jakości usług świadczonych za pośrednictwem Systemu REJA24 i badania preferencji Użytkownika stosuje pliki "cookie". Pliki cookie umożliwiają podnoszenie jakości Usług dzięki przechowywaniu preferencji Użytkowników Systemu REJA24.

 

e-usługi