Udostępnianie danych z rejestru w trybie teletransmisji danych

Udostępnianie danych z rejestru w trybie teletransmisji danych

 

O prawo dostępu on-line do rejestru jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m (dalej: Rejestr) mogą ubiegać się podmioty wskazane w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietna 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U z 2024 r., poz. 79t.j.), dalej zwaną Ustawą, tj.:

 • minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa,
 • organy administracji rządowej,
 • organy administracji samorządowej,
 • inne podmioty,

w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań określonych w Ustawie i przepisach odrębnych.

Urząd Morski w Szczecinie pełniący rolę administratora Rejestru przygotował dwa rozwiązania techniczne dla celów udostępniania danych z Rejestru w trybie teletransmisji:

 • Aplikację Uprawniony Organ – aplikacja działająca w przeglądarkach internetowych,
 • API integracyjne REJA_WS – interfejs integracyjny udostępniający usługi sieciowe (Web Services) umożliwiające połączenie zewnętrznego teleinformatycznego systemu dziedzinowego z Rejestrem prowadzonym w systemie teleinformatycznym REJA24.

Celem umożliwienia zainteresowanym podmiotom zapoznania się z wymaganiami związanymi z uzyskaniem dostępu w trybie teletransmisji do danych zamieszczonych w Rejestrze, Urząd Morski w Szczecinie przygotował poradnik – Udostępnianie danych z rejestru w trybie teletransmisji danych - zawierający zbiór wiadomości w tym przedmiocie. Zawiera on podstawowe informacje nt. budowy systemu REJA24, trybów udostępniania danych zawartych w Rejestrze, sposobu sporządzania i składania wniosków oraz wymagań proceduralnych w zakresie uzyskania dostępu do Rejestru. Zachęcamy do zapoznają się z jego treścią przed sporządzeniem wniosku.

 

Pobierz poradnik "Udostępnianie danych z rejestru w trybie teletransmisji danych" w formie formacie PDF. W celu pobrania dokumentu kliknij na poniższy obraz przedstawiający jego miniaturę.

Poradnik "Udostępnianie danych z rejestru w trybie teletransmisji danych"

 

Prawo dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze w trybie teletransmisji przysługuje podmiotom, które wykażą w tym interes prawny. Uzyskanie dostępu w trybie teletransmisji do danych zawartych w Rejestrze uzależnione jest od złożenia pisemnego wniosku, a następnie uzyskaniu decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o udzieleniu dostępu do Rejestru.

Postępowanie o dostęp on-line do Rejestru różni się, w zależności od wybranego trybu udostępnienia danych w trybie teletransmisji, tj. przy wykorzystaniu:

 • Aplikacji Uprawniony Organ,

lub

 • API integracyjnego REJA_WS.

W przypadku zamiaru uzyskania dostępu do Rejestru za pomocą aplikacji Uprawniony Organ należy skorzystać z formularza REJA24-UO-1. Natomiast w celu uzyskania  dostępu do Rejestru za pomocą interfejsu integracyjnego REJA_WS powinien być zastosowany formularz REJA24-UO-2.

Celem ułatwienia zainteresowanym podmiotom sporządzenia wniosku, Urząd Morski w Szczecinie przygotował i udostępnił wskazane powyżej formularze w dwóch formatach, tj. dokumentu Microsoft Word oraz Adobe PDF.

 

Pobierz wzory formularzy w formacie dokumentów PDF lub Microsoft Word. W celu pobrania dokumentu kliknij na jeden z poniższych obrazów przedstawiających ich miniaturę. 

Microsoft Word

Adobe PDF

REJA24-UO-1

Wniosek o nadanie dostępu do rejestru jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m w trybie teletransmisji danych za pomocą aplikacji Uprawniony Organ

REJA24-UO-2

Wniosek o nadanie dostępu do rejestru jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m w trybie teletransmisji danych za pomocą interfejsu integracyjnego REJA_WS

 

Wniosek o dostęp może zostać złożony:

 • w formie pisemnej na adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin,
 • w formie dokumentu elektronicznego, skierowanego do Urzędu Morskiego w Szczecinie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 t.j. ze zm.).

Adres skrzynki podawczej ePUAP: /Urzmorszc/SkrytkaESP .

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. z 2024 r., poz. 79 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. 2020 r., poz. 157),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (Dz.U. 2019 r., poz. 1908).

 

W sprawach dotyczących prowadzonych postępowań można kontaktować się z zespołem Help Desk Urzędu Morskiego w Szczecinie mailowo, wysyłając korespondencję na adres pomoc@reja24.gov.pl.