Wydawca treści

Nowy rejestr
01.08.2020

Od 1 sierpnia 2020 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Udostępnione poprzez System REJA24 e-Usługi usprawniają czynności związane z przygotowaniem i składaniem wniosków o rejestrację.

System teleinformatyczny REJA24 powstał w ramach realizacji przez Urząd Morski w Szczecinie projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” (Numer projektu: POPC.02.01.00-00-0084/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działania nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.