Wymagania dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych

Wymagania dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych

Wymagania dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych sprowadzanych spoza UE i wprowadzanych po raz pierwszy do użytkowania na ternie UE

 

Każda jednostka pływająca wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku w UE powinna spełniać wymogi Dyrektywy RCD wdrożonej do prawa krajowego przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych.

Wymagania te mają zastosowanie w odniesieniu do używanych jednostek pływających sprowadzonych spoza terytorium Unii Europejskiej przez prywatnych importerów (osoby fizyczne lub osoby prawne) – zob. § 13 rozporządzenia ws. wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających.

Zanim jednostka pływająca zostanie wprowadzona po raz pierwszy do użytkowania na terenie UE powinna zostać poddana ocenie zgodności (moduł oceny zgodności powykonawczej PCA). Taką ocenę może przeprowadzić wyłącznie jednostka notyfikowana (w Polsce: Polski Rejestr Statków) na wniosek sprowadzającego. W wyniku pozytywnych prób i kontroli jednostki pływającej w module PCA wydaje się:

  • Raport zgodności jednostki rekreacyjnej (PCA), lub Raport zgodności skutera wodnego (PCA),

  • Deklarację zgodności rekreacyjnej jednostki pływającej w zakresie oceny powykonawczej z wymaganiami Dyrektywy 2013/53/UE.

Ponadto jednostka notyfikowana nadaje numer identyfikacyjny kadłuba (WIN) oraz tabliczkę producenta (oba oznaczenia Polski Rejestr Statków wydaje w postaci naklejki), które to elementy winny być naniesione na jednostkę pływającą przez właściciela jednostki.

Podsumowując, nawet kilkudziesięcioletnia jednostka pływająca po raz pierwszy wprowadzana do użytkowania na terytorium UE, powinna na wniosek importera zostać poddana ocenie zgodności z normami zharmonizowanymi, a Organ Rejestrujący jednostkę pływającą powinien egzekwować obowiązek dostarczenia deklaracji zgodności CE w zakresie oceny powykonawczej.

 

Więcej o wymaganiach dyrektywy RCD

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 807) wdrażające do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylającej dyrektywę 94/25/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 90 i Dz. Urz. UE L 297 z 13.11.2015, str. 9).