Wydawca treści


Przypomnienie o potrzebie stosowania przepisów dyrektywy RCD-1

Wydawca treści

null Deklaracja zgodności CE

Deklaracja zgodności CE

Wymagania dyrektywy RCD

dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych

Każda jednostka pływająca wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku w UE powinna spełniać wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylającej dyrektywę 94/25/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 354, str. 90), tzw. „Dyrektywy RCD” wdrożonej do prawa krajowego przepisami:

  • ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2021, poz. 514),

  • rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. U. 2016, poz. 807), dalej: „rozporządzenie ws. wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających”.

Jaki jest zakres stosowania wymagań dyrektywy RCD?

Wymagania stosuje się w odniesieniu do rekreacyjnych jednostek pływających dowolnego typu, o dowolnym napędzie, o długości kadłuba od 2,5 m do 24 m, kompletnie lub częściowo wyposażonych oraz do ich elementów, a także skuterów wodnych.

Szczegółowy zakres stosowania i wyłączeń wymogów Dyrektywy RCD znajdziesz w § 3 i 4 rozporządzenia ws. wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (wyciąg – patrz: załącznik 1).

Zgodnie z § 4 rozporządzenia ws. wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających, przepisów tych nie stosuje się w odniesieniu do jednostek pływających zbudowanych na własny użytek, pod warunkiem że nie są one następnie wprowadzane do obrotu w państwach członkowskich Unii Europejskiej w okresie pięciu lat od momentu oddania jednostki pływającej do użytku. Zatem, jeśli np. ktoś budował jacht sposobem gospodarczym i sam go użytkował przez pierwsze 5 lat, a dopiero później sprzedał, to jednostka nie musi posiadać deklaracji zgodności CE.

Deklaracja zgodności CE

Zgodnie z przepisami § 18 rozporządzenia ws. wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających na producencie spoczywa obowiązek dołączenia do jednostki pływającej Deklaracji zgodności rekreacyjnej jednostki pływającej w zakresie projektowania, konstrukcji oraz emisji hałasu z wymaganiami Dyrektywy 2013/53/UE.  Deklaracja zgodności CE jest pisemnym potwierdzeniem przez producenta odpowiedzialnego za wprowadzenie wyrobu do obrotu, że spełnia on wszystkie dotyczące go zasadnicze wymagania Dyrektywy RCD i odpowiednich norm z nią zharmonizowanych, określone w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, a tym samym, że może zostać udostępniona do sprzedaży/użytkowania na obszarze UE.

Deklaracje zgodności powinny być wydawane w języku zrozumiałym na rynku, na który wyrób jest wprowadzany.

 

Obowiązek wystawienia deklaracji zgodności CE spoczywał na producencie również zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami - rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. U. poz. 2584), wdrażającym do krajowego porządku prawnego przepisy Dyrektywy 94/25/WE.

Część jednostek (wprowadzone na rynek przed 2016 r.) może więc legitymować się deklaracją wydaną na podstawie wymagań Dyrektywy 94/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. zmienionej przepisami Dyrektywy 2003/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r.

Obowiązkowe elementy deklaracji zgodności opisane są w załączniku nr 9 do rozporządzenia ws. wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających.

Tu możesz zapoznać się z wzorem deklaracji zgodności CE jednostki pływającej wydawanej na podstawie Dyrektywy 2013/53/UE – wersja wielojęzyczna.

Dla skuterów wodnych i silników jednostek pływających producenci wystawiają deklaracje zgodności używając innych, dedykowanych wzorów.

W razie zgubienia albo zniszczenia deklaracji zgodności CE, prośbę o wydanie duplikatu tego dokumentu należy kierować do producenta jednostki pływającej, w przypadku jednostek, których wiek nie przekracza 10 lat.

Jednostki budowane bez certyfikacji

Jednostki istniejące lub sprowadzone z zagranicy, wprowadzone po raz pierwszy do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej należy poddać ocenie zgodności (moduł oceny zgodności powykonawczej PCA).

Jednostka notyfikowana, która na wniosek sprowadzającego, bierze udział w procesie oceny zgodności,  w wyniku pozytywnych prób i kontroli jednostki istniejącej w module PCA wydaje następujące dokumenty:

  • Raport zgodności jednostki rekreacyjnej (PCA), lub Raport zgodności skutera wodnego (PCA),

  • Deklarację zgodności rekreacyjnej jednostki pływającej w zakresie oceny powykonawczej z wymaganiami Dyrektywy 2013/53/UE,

Ponadto, jednostka notyfikowana nadaje numer identyfikacyjny kadłuba (WIN) oraz tabliczkę producenta, które to elementy winny być naniesione na jednostkę pływającą przez właściciela jednostki.

Każda jednostka powinna być oznakowana znakiem „CE” i kategorią projektową (oznakowanie literowe: A, B ,C lub D)

Każda jednostka musi posiadać określoną przez producenta kategorię projektową. Jednostki pływające każdej z kategorii muszą być zaprojektowane i zbudowane tak, aby spełniać wymogi eksploatacji, stateczności i pływalności w zależności od siły wiatru i wysokości fali. Producent ma obowiązek wskazania kategorii projektowej w deklaracji zgodności CE, jak również na tabliczce znamionowej, na której umieszcza oznaczenie literowe kategorii projektowej (zgodnie z pkt 2.2 załącznika nr 2 do rozporządzenia ws. wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających).

Kategoria projektowa

Siła wiatru

(stopnie skali Beauforta)

Istotna wysokość fali

(H 1/3, metry)

A

przekraczająca 8o, z wyłączeniem warunków nienormalnych, takich jak sztorm, gwałtowny sztorm, huragan, tornado oraz ekstremalne warunki na morzu lub niebezpieczne fale

przekraczająca 4

B

do 8o włącznie

do 4 włącznie

C

do 6o włącznie

do 2 włącznie

D

do 4o włącznie

do 0,3 włącznie, sporadycznie do maksymalnej wysokości 0,5

Tabela "Kategoria projektowa"

Wymagania dot. numeru identyfikacyjnego

Każda jednostka pływająca powinna być trwale oznakowana numerem indentyfikacyjnym. Numer identyfikacyjny powinien być umieszczony na kadłubie oraz wskazany w deklaracji zgodności CE.

WIN (Watercraft Identification Number), czyli numer identyfikacyjny jednostki pływającej, jest niepowtarzalnym ciągiem cyfr, liter i łącznika, trwale naniesionym na kadłubie jednostki pływającej i obejmuje:

  • kod identyfikacyjny kraju producenta (dla Polski jest to PL);

  • kod identyfikacyjny producenta (producentem jest każda osoba fizyczna lub prawna, która odpowiada za wprowadzenie na rynek pływającej jednostki rekreacyjnej), kody producenta nadaje PZŻ;

  • numer seryjny;

  • miesiąc i rok produkcji;

  • rok modelu.

Więcej informacji dotyczących numeru WIN – patrz: załącznik 2

Tabliczka znamionowa

Każda jednostka pływająca ma trwale przymocowaną tabliczkę znamionową, niezależnie od numeru identyfikacyjnego jednostki pływającej, zawierającą co najmniej następujące informacje:

a) nazwisko lub nazwę producenta, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy, a także adres kontaktowy,

b) oznakowanie CE,

c) kategorię projektową jednostki,

d) maksymalne obciążenie zalecane przez producenta,

e) zalecaną przez producenta liczbę osób, dla przewożenia których jednostka pływająca została zaprojektowana,

f) maksymalną zalecaną przez producenta moc silnika (w przypadku silnika przyczepnego),

g) znak CE i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej (ale tylko wówczas, gdy zastosowano moduły oceny zgodności D, E , F, G lub H).

e-usługi