Wydawca treści


Przypomnienie o potrzebie stosowania przepisów dyrektywy RCD-1

Wydawca treści

null Dokumenty jednostek śródlądowych wykorzystywane w procesie rejestracji

Dokumenty jednostek śródlądowych wykorzystywane w procesie rejestracji

 

Dokumenty, które mogą stanowić załączniki do wniosku o rejestrację i poświadczać informacje zawarte we wniosku, składanym zgodnie z przepisami ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, jakimi legitymują się statki śródlądowe.

 1. Dokument dopuszczający statek do żeglugi, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej,
 2. Inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.12.2000r. o żegludze śródlądowej przez instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisje Europejską,
 3. Inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej przez techniczną komisje inspekcyjną, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r.,
 4. Inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej przez podmiot upoważniony do przeprowadzania przeglądów technicznych, o którym mowa w art. 34j ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000 r.,
 5. Świadectwo pomiarowe

Dokument dopuszczający statek do żeglugi, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), zwanej dalej „ustawą o żegludze śródlądowej”.

 

Zgodnie z art. 28 ust. 1. ustawy o żegludze śródlądowej statek może być dopuszczony do żeglugi po uzyskaniu jednego z następujących dokumentów bezpieczeństwa statku:

1) unijnego świadectwa zdolności żeglugowej,

2) tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej,

3) świadectwa zdolności żeglugowej,

4) uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej.

 

W Polsce dokumenty te wydają dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej. Najczęściej spotykanym dokumentem dopuszczającym statek sportowo-rekreacyjny do żeglugi jest uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej. Posiadanie któregoś z pozostałych dokumentów przez statek sportowo-rekreacyjny będzie niezwykle rzadkim, niemniej dopuszczalnym, przypadkiem. W związku z przepisami przejściowymi, zawartymi w art. 9 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy
o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 642), podobną moc, jak unijne świadectwo zdolności żeglugowej oraz tymczasowe unijne świadectwo zdolności żeglugowej mają wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej oraz wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej, które zostały zastąpione dokumentami, o których mowa w pkt 1 i 2.

 

Dodatkowo, zgodnie z ust. 4. przedmiotowego artykułu, uznaje się:

1) unijne świadectwo zdolności żeglugowej oraz tymczasowe unijne świadectwo zdolności żeglugowej wydane przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego;

2) inny dokument dopuszczający statek do żeglugi wydany przez:

a) właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego zgodnie z obowiązującymi
w państwach członkowskich przepisami o wzajemnym uznawaniu świadectw zdolności żeglugowej
w żegludze śródlądowej,

b) właściwy organ państwa trzeciego zgodnie z obowiązującymi w państwach członkowskich przepisami
o wzajemnym uznawaniu świadectw zdolności żeglugowej w żegludze śródlądowej, z zastrzeżeniem ust. 5;

3)  świadectwo wydane zgodnie z art. 22 Konwencji z dnia 17 października 1868 r. o żegludze na Renie,
w brzmieniu nadanym zrewidowaną Konwencją z dnia 20 listopada 1963 r. o żegludze na Renie.

 

Dokumenty te będą stanowić rzadkość, niemniej nie można wykluczyć sytuacji, w której np. obywatel RP zakupi statek w innym państwie, a który to będzie posiadał dokument wydany przez właściwy organ innego państwa.

 

Inny dokument wydany na podstawie przepisów ustawy o żegludze śródlądowej przez:

a) instytucję klasyfikacyjną uznaną przez Komisję Europejską albo

b) techniczną komisję inspekcyjną, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej, albo

c) podmiot upoważniony do przeprowadzania przeglądów technicznych, o którym mowa w art. 34j ust. 1 ustawy o żegludze śródlądowej.

 

Wyżej wymienione podmioty i instytucje wydają szereg różnych dokumentów dla statków. URJ celowo nie wskazuje nazw konkretnych dokumentów, ze względu na różnorodność nazw (brak ustawowego określenia nazw niektórych dokumentów) oraz w celu dopuszczenia jak najszerszego katalogu dokumentów, które będą mogły poświadczać dane. W praktyce oznacza to, że jeżeli dokument ten będzie wydany przez te podmioty i będzie zawierał przedmiotowe informacje to powinien zostać uznany za dokument poświadczający.

Instytucje klasyfikacyjne

Obecnie, na mocy decyzji Komisji Europejskiej, uznanie KE posiada 6 instytucji klasyfikacyjnych. Są to:

 1. Polski Rejestr Statków

 2. Lloyd's Register of Shipping

 3. Germanischer Lloyd

 4. Bureau Veritas

 5. Registro Italiano Navale

 6. Rosyjski Morski Rejestr Nawigacyjny

 

W Polsce, najwięcej statków, które były badane przez instytucję klasyfikacyjną, będzie posiadało dokument wydany przez Polski Rejestr Statków. Dokumenty wydawane przez ten podmiot to m.in. świadectwo klasy, tymczasowe świadectwo klasy, orzeczenie techniczne o zdatności do pływania. Dokumenty pozostałych instytucji będą stanowiły rzadkość, niemniej również powinny być uznawane.

Techniczne komisje inspekcyjne

W Polsce funkcjonują 3 Techniczne Komisje Inspekcyjne (TKI),odpowiednio przy dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, Szczecinie i we Wrocławiu. Dyrektorzy ci są organami inspekcyjnymi, zaś zadania organu inspekcyjnego wykonuje powoływana i odwoływana przez ten organ techniczna komisja inspekcyjna.

 

Statki sportowo-rekreacyjne stanowią rzadkość, jeżeli chodzi o poddawanie badaniu przez techniczne komisje inspekcyjne, gdyż obowiązek takiego badania ciąży wyłącznie na statkach powyżej 20 m długości, które na śródlądziu stanowią niewielką grupę. Techniczna komisja inspekcyjna wydaje w szczególności zaświadczenie z inspekcji technicznej statku oraz zaświadczenie z pomiaru statku.

Podmioty upoważnione do przeprowadzania przeglądów technicznych

Dokumenty wystawiane przez podmioty upoważnione do przeprowadzania przeglądów technicznych będą stanowiły najczęściej spotykane, w grupie dokumentów o których mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. z 2020 r. poz. 763). Jak wspomniano na wstępie, nazwy tych dokumentów nie są ustawowo określone, dlatego też, w zależności od podmiotu je wystawiającego będą się różnić. Najczęściej spotykane nazwy to: zaświadczenie z przeglądu technicznego, sprawozdanie z przeglądu technicznego, certyfikat stanu technicznego, protokół z przeglądu technicznego, sprawozdanie z przeglądu technicznego. Bez względu na nazwę dokumenty te, jeżeli zostały wydane przez podmiot posiadający upoważnienie dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej powinien zostać uznany. W poniższej tabeli zamieszczono wykaz wszystkich podmiotów, które posiadają przedmiotowe upoważnienie.

Wykaz podmiotów

upoważnionych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

do przeprowadzania: inspekcji technicznej statku, przeglądu technicznego statku, pomiaru statku.

Lp.

Nazwa podmiotu

Zakres upoważnienia

1

Odra-Tech Przedsiębiorstwo Usługowe

Andrzej Merło ul. Wiosenna 8 m. 5 53-017 Wrocław

697 344 766

- przegląd techniczny statku

2

Československý Lloyd spol. s.r.o.

Vinohradska 184, 130 00 Praga 3- Vinohrady, Republika Czeska

- inspekcja techniczna statku

- pomiar statku

- przegląd techniczny statku

3

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa
REGON: 190565938

www.bureauveritas.com

- inspekcja techniczna statku

- przegląd techniczny statku

- pomiar statku

4

Polski Rejestr Statków S.A.
Al. Gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk
REGON: 000144992

www.prs.pl

- inspekcja techniczna statku

- przegląd techniczny statku

- pomiar statku

5

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40, 00-691 Warszawa
REGON: 000866596

www.pzmwinw.pl

- przegląd techniczny statków do sportu i rekreacji

6

Hatema Usługi – Handel – Szkolenia – Transport

Henryk Mackiewicz ul. Podolska 1, 66-004 Racula

tel. 601 572 882

- przegląd techniczny statku

7

Dunaj-Tech Urszula Dunaj

ul. Korczaka 33/29, 48-303 Nysa

tel. 512 804 958
e-mail: dunaj999@wp.pl

- przegląd techniczny statku

8

Żegluga Pasażerska „FLIS”

Adam Rysiew, ul. Krotoszyńska 14/5
51-009 Wrocław

REGON: 931929784
tel. 513 172 360
e-mail:
adam.rysiew@vp.pl

- przegląd techniczny statku

9

AS MASTER (małe statki, obiekty pływające) Usługi Techniczne i Projektowe

32-709 Dziewin, Ispina 27
Biuro: Niepołomice, ul. Cmentarna 11

tel. 664 929 018, tel. 600 074 723

- przegląd techniczny statku

10

HYDRO-SYSTEM Adrian Pabisek 32-125 Wawrzeńczyce tel. 664 929 018 kapitano2@o2.pl

- przegląd techniczny statku

11

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „IWA” Import Eksport Krzysztof Zbrojkiewicz ul. Okólna 18
42-200 Częstochowa tel. 510 208 321

- przegląd techniczny statku

12

Tadeusz Szymula METACENTRUM (małe statki, obiekty pływające)        Borek Szlachecki 141 32-050 Skawina   tel. 510 579 638

- przegląd techniczny statku

Wykaz podmiotów

upoważnionych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

do przeprowadzania: inspekcji technicznej statku, przeglądu technicznego statku, pomiaru statku.

Lp.

Nazwa podmiotu

Zakres upoważnienia

1

Polski Rejestr Statków. Oddział

Al. Gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk
REGON: 000144992
Oddział w Szczecinie: ul. Świętego Ducha 5, 70-205 Szczecin

Tel.: 91 434 61 28

www.prs.pl

 • przegląd techniczny statku
 • pomiar statku
 • inspekcja techniczna statku

2

Bureau Veritas Polska

ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

Oddział w Szczecinie: ul. Małopolska 43, 71-899 Szczecin
tel.: 91 431 51 60

REGON: 190565938
www.bureauveritas.com

 • inspekcja techniczna statku
 • pomiar statku

3

Československý Lloyd spol. s.r.o.

Vinohradska 184, 130 00 Praga 3- Vinohrady, Republika Czeska

tel. 48-666-200-606, tel./fax: 91-46-32-221

Dariusz Nowak

 • inspekcja techniczna statku
 • pomiar statku
 • przegląd techniczny statku

4

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

ul. Nowogrodzka 40, 00-691 Warszawa
REGON: 000866596

www.pzmwinw.pl

Pikuła Sławomir – Koszalin, tel.: 604-822-843,

Bernatowicz Andrzej – Szczecin, tel.: 601-744-617,

Spieszny Jacek – Szczecin, tel.: 601-651-209,

Mackiewicz Henryk – Racula k/Zielonej Góry, tel.: 601-572-882,

Zadrąg Wojciech – Szczecin

 • przegląd techniczny statku jachtów komercyjnych

5

Zdzisław Moryń

ul. Piechoty 43/6, 70-773 Szczecin

tel. 91 461 37 81, 513 927 564

e-mail:zmoryn@gmail.com

 • przegląd techniczny statku

6

Kazimierz Szklarz

Ul. Okulickiego 25, 71-030 Szczecin

REGON 820782070

tel. 606-730-719

e-mail: kazimierzszklarz@onet.eu

 • przegląd techniczny statku
       

Wykaz podmiotów

upoważnionych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

do przeprowadzania: inspekcji technicznej statku, przeglądu technicznego statku, pomiaru statku.

Lp.

Nazwa podmiotu

Zakres upoważnienia

1

ANCHOR Wojciech Popławski
ul. Fordońska 156, 85-752 Bydgoszcz
REGON: 090472217
tel. 606 268 228
e-mail:
 anchor@vp.pl

- przegląd techniczny statku

2

Biuro Pomiarowe Statków Rzecznych Łukasz Gromek
ul. Wittiga 7/62, 03-188 Warszawa
REGON: 141769487

tel. 785 170 474
e-mail: 
lukasz.gromek@poczta.fm

- przegląd techniczny statku

- pomiar statku

3

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa
REGON: 190565938

www.bureauveritas.com

- inspekcja techniczna statku

- przegląd techniczny statku

- pomiar statku

4

Polski Rejestr Statków S.A.
Al. Gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk
REGON: 000144992

www.prs.pl

- inspekcja techniczna statku

- przegląd techniczny statku

- pomiar statku

5

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40, 00-691 Warszawa
REGON: 000866596

www.pzmwinw.pl

- przegląd techniczny jachtów komercyjnych

6

Przeglądy Techniczne Statków
Żeglugi Śródlądowej, Proc Bolesław
Czarnowo, ul. Dębowa 4, 87-134 Zławieś Wielka
REGON: 341235035
tel. 609 878 955
e-mail:
boleslawproc@wp.pl

- przegląd techniczny statku

7

Z.A. „KAMA” Ryszard Grablis
ul. Startowa 21 E / 18, 80-461 Gdańsk
REGON: 191313400
tel. 58 556 92 39, 603 052 153
e-mail:
R.grablis@gmail.com

- przegląd techniczny statku

8

Zdzisław Moryń
ul. Piechoty 43/6, 70-773 Szczecin
tel. 91 461 37 81, 513 927 564
e-mail:
zmoryn@gmail.com

- przegląd techniczny statku

9

Żegluga Pasażerska „FLIS”

Adam Rysiew, ul. Krotoszyńska 14/5
51-009 Wrocław

REGON: 931929784
tel. 513 172 360
e-mail:
adam.rysiew@vp.pl 

- przegląd techniczny statku

*Jeżeli zakres upoważnienia obejmuje przegląd techniczny statku, bez wskazywania kategorii statków, obejmuje on również statki przeznaczone do uprawiania sportu i rekreacji, w tym jachty komercyjne.

e-usługi