Wydawca treści


Przypomnienie o potrzebie stosowania przepisów dyrektywy RCD-1

Wydawca treści

null Dokumenty jednostek morskich wykorzystywane w procesie rejestracji

Dokumenty jednostek morskich wykorzystywane w procesie rejestracji

 

Dokumenty, które mogą stanowić załączniki do wniosku o rejestrację i poświadczać informacje zawarte we wniosku składanym zgodnie z przepisami ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, jakimi legitymują się statki morskie.

 1. Karta bezpieczeństwa,

 2. Dokument wydany przez  uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680),

 3. Dokument wydany przez  podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680),

 4. Deklaracja zgodności CE,

 5. Świadectwo pomiarowe,

 6. Pozwolenie radiowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2020 r., poz. 680, j.t.) jachty morskie dzielimy na:

 • jachty rekreacyjne,

 • jachty komercyjne.

Na jachty rekreacyjne, przeznaczone na prywatny użytek właścicieli, nakładane są mniejsze wymagania formalne w zakresie przeglądów technicznych i inspekcji bezpieczeństwa, których spełnienie potwierdzane jest wydaniem odpowiednich dokumentów. Armatorów prywatnych zachęca się jednak do dobrowolnego poddawania się wymogom obowiązującym jachty komercyjne w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, stąd, w niektórych przypadkach jachty rekreacyjne będą posiadały dokumenty analogiczne do jednostek komercyjnych.

Więcej informacji na ten temat zawierają materiały dostępne pod poniższym linkiem:

Przewodnik dla żeglarzy i armatorów jachtów

Jachty morskie poddawane są przeglądom technicznym i inspekcjom bezpieczeństwa. Ponadto, dla ustalenia ich wymiarów głównych, jednostki są pomierzane.  Po inspekcji przeprowadzonej z pozytywnym rezultatem, wydawany lub potwierdzany jest odpowiedni dokument. 

Jachty morskie – inspekcje/przeglądy

INSPEKCJE

BEZPIECZEŃSTWA

jachty morskie komercyjne

jachty morskie rekreacyjne

kogo dotyczy obowiązek

Wszystkie morskie jachty komercyjne

Morskie jachty rekreacyjne o długości powyżej 15 m

wydawany dokument

Karta Bezpieczeństwa

Karta Bezpieczeństwa

PRZEGLADY TECHNICZNE

jachty morskie komercyjne

jachty morskie rekreacyjne

kogo dotyczy obowiązek

Wszystkie morskie jachty komercyjne

Morskie jachty rekreacyjne o długości powyżej 15 m 

wydawany dokument

PZŻ: Orzeczenie zdolności żeglugowej
PRS: Świadectwo klasy jachtu

PZŻ: Orzeczenie zdolności żeglugowej
PRS: Świadectwo klasy jachtu

Inspekcja bezpieczeństwa

Wydawany dokument: Karta Bezpieczeństwa

Organ wydający dokument: dyrektor urzędu morskiego, Polski Rejestr Statków

Jachty rekreacyjne o długości 15 m i powyżej mają obowiązek posiadania karty bezpieczeństwa zgodnie z art. 23.1 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim. Kartę bezpieczeństwa wydaje się na okres do 5 lat, z wymogiem corocznego potwierdzenia.

Jachty o długości do 15 m nie muszą posiadać dokumentu bezpieczeństwa, mogą być dobrowolnie  poddane inspekcji i uzyskać kartę bezpieczeństwa. Kartę bezpieczeństwa wydaje się na okres do 5 lat, z wymogiem pośredniego potwierdzenia (między drugim a trzecim rokiem).

Jachty komercyjne mają obowiązek posiadania karty bezpieczeństwa bez względu na długość.

Kartę bezpieczeństwa, zarówno w przypadku jachtów komercyjnych, jak i rekreacyjnych wydaje dyrektor urzędu morskiego lub uznana organizacja upoważniona do wykonywania zadań administracji morskiej. bandery.  Uznaną organizacją upoważnioną do wydawania karty bezpieczeństwa w imieniu administracji morskiej jest Polski Rejestr Statków S.A. Kartę bezpieczeństwa dla jachtu komercyjnego wydaje się na okres do 5 lat, z wymogiem corocznego potwierdzenia.

Przegląd techniczny

Wydawany dokument: Świadectwo Klasy PRS, Orzeczenie Zdolności Żeglugowej

Organ wydający dokument: Polski Rejestr Statków, Polski Związek Żeglarski

 Inspekcje bezpieczeństwa muszą być poprzedzone przeglądami technicznymi statku dokonywanymi przez uznaną organizację sprawującą nadzór techniczny nad statkiem.

Jacht rekreacyjny posiadający znak zgodności „CE” jest zwolniony z nadzoru technicznego przez okres 10 lat od daty wystawienia Deklaracji Zgodności CE. W takim przypadku Deklaracja Zgodności CE stanowi odpowiednik dokumentu poświadczającego przegląd techniczny.

Uznanymi organizacjami sprawującymi nadzór techniczny nad jachtami są:

 • Polski Rejestr Statków S.A. ul. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk – dla wszystkich jednostek,
 • Polski Związek Żeglarski z siedzibą w Warszawie, Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa – dla jachtów morskich o długości do 15 m.

Polski Rejestr Statków po dokonaniu przeglądu technicznego jachtu wydaje Świadectwo Klasy Łodzi  lub Świadectwo Klasy Jachtu. Polski Związek Żeglarski po dokonaniu przeglądu technicznego jachtu wydaje Orzeczenie Zdolności Żeglugowej.

Polski Związek Żeglarski publikuje  na swojej stronie internetowej Wykaz inspektorów Morskiego Zespołu Technicznego Polskiego Związku Żeglarskiego.

Pomierzanie jachtów

Wydawany dokument: Świadectwo pomiarowe

Organ wydający dokument: Polski Rejestr Statków

W celu ustalenia wymiarów głównych jachty morskie są pomierzane. Po przeprowadzeniu czynności pomiarowych uprawniony podmiot wystawia świadectwo pomiarowe.

Urządzenia radiowe

Wydawany dokument: Pozwolenie radiowe

Organ wydający dokument: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Użytkowanie urządzeń radiowych w służbie morskiej wymaga uzyskania pozwolenia radiowego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydaje Pozwolenie radiowe w którym wskazane są nadane jednostce numery identyfikacyjne, jak też zakres urządzeń objętych pozwoleniem. 

Załączniki – wzory dokumentów:

 • Karty Bezpieczeństwa Jachtu Morskiego

 • Świadectwa Klasy Jachtu (PRS)

 • Orzeczenia Zdolności Żeglugowej Polskiego Związku Żeglarskiego

 • Świadectwa pomiarowego

 • Pozwolenia radiowego

e-usługi