Wademekum właściciela jednostki pływającej

Wademekum właściciela jednostki pływającej

 

 

REJESTR JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 METRÓW

 

Od 1 sierpnia 2020 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Nowe przepisy w zakresie rejestracji określa ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1500). Powstał jeden, ogólnopolski rejestr jednostek morskich i śródlądowych prowadzony w systemie teleinformatycznym - REJA24.

 

Obowiązkowi rejestracji podlegają jednostki pływające o długości do 24 m, przeznaczone lub używane do uprawiania sportu lub rekreacji oraz połowu ryb, tj.:

 1. jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
 2. jachty oraz inne jednostki pływające uprawiające żeglugę międzynarodową, niezależnie od wielkości i mocy napędu,
 3. jednostki pływające używane do połowów rybackich.

 

Jeśli jednostka pływająca nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

 

Procedura rejestracji jednostki pływającej kończy się wydaniem dokumentu rejestracyjnego o prostej i funkcjonalnej formie plastikowej karty. Dokument stanowi dowód własności oraz poświadcza polską przynależność jednostki. Dokument należy odebrać w siedzibie wybranego organu rejestrującego.

 

 

Właściciele jednostek pływających, które nie podlegały obowiązkowi rejestracji przed 1 sierpnia 2020 roku, tj. wejściem w życie nowych przepisów, powinni je zarejestrować do 31 grudnia 2021 roku.

 


 

WAŻNE TERMINY

 

W okresie przejściowym, dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność, a właściciele jednostek pływających muszą je na nowo zarejestrować z wykorzystaniem Systemu REJA24 zgodnie z terminami wskazanymi poniżej.

 

 

Właściciel jednostki pływającej zarejestrowanej w nowym rejestrze (System REJA24) jest obowiązany zawiadomić organ rejestrujący o:

 1. zbyciu jednostki,
 2. nabyciu jednostki,
 3. zmianie stanu faktycznego (zmiana danych zamieszczonych w rejestrze),
 4. zmianie stanu faktycznego wymagającej wykreślenia jednostki z rejestru.

Na zgłoszenie powyższych zdarzeń właściciel ma 30 dni, licząc od dnia zaistnienia zdarzenia.

 


 

ORGANY REJESTRUJĄCE

 

Wnioski przygotowane przy wykorzystaniu e-usług Systemu REJA24 interesant może kierować do dowolnie wybranego przez siebie organu rejestrującego, tj.:

 • starostów (starostwa powiatowe),
 • prezydentów miast na prawach powiatów,
 • Polskiego Związku Żeglarskiego,
 • Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Wybierając formę papierową wniosku, interesant może go złożyć odwiedzając siedzibę wybranego przez siebie organu rejestrującego. Ma do wyboru ponad 380 punktów rejestracji na terenie całego kraju.

Procedura rejestracji kończy się wydaniem dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej. ODBIÓR DOKUMENTU może nastąpić jedynie w PUNKCIE REJESTRACJI (dokument nie może być przesłany wnioskodawcy), dlatego wybierając organ rejestrujący wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę wygodę dotarcia do jego siedziby.

 


 

USŁUGI ELEKTRONICZNE

 

W celu usprawnienia obsługi wniosków dotyczących rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m przygotowano i udostępniono interesantom zbiór usług elektronicznych umożliwiających:

 • rejestrację jednostki,
 • aktualizację danych rejestrowych,
 • rezerwację numeru rejestracyjnego,
 • zgłoszenie zawiadomienia dotyczącego zbycia lub nabycia jednostki,
 • wyrejestrowanie jednostki,
 • uzyskanie odpisu lub wyciągu z rejestru.

Wnioski przygotowane przy wykorzystaniu e-usług Systemu REJA24 interesant może kierować do dowolnie wybranego przez siebie organu rejestrującego, tj.:

 • starostów (starostwa powiatowe),
 • prezydentów miast na prawach powiatów,
 • Polskiego Związku Żeglarskiego,
 • Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

wykorzystując elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem internetowym:

 

https://interesant.reja24.gov.pl

 

Aby zapewnić bezpieczeństwo dostępu do usług publicznych Systemu REJA24 interesant musi posługiwać się jednym z trzech prawnie dopuszczonych środków identyfikacji elektronicznej:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym

albo usługami dostarczanymi przy wykorzystaniu platformy Login.gov.pl:

 • Profilem Zaufanym (podpisem zaufanym),
 • podpisem osobistym (nowym dowodem osobistym z warstwą elektroniczną).

 

 

Alternatywnie do udostępnionych usług elektronicznych, interesant ma możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w siedzibie organu rejestrującego. Wybierając formę papierową wniosku, interesant może go złożyć odwiedzając siedzibę wybranego przez siebie organu rejestrującego. Ma do wyboru ponad 380 punktów rejestracji na terenie całego kraju.

 

Procedura rejestracji kończy się wydaniem dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej. Odbiór dokumentu może nastąpić jedynie w punkcie rejestracji (dokument nie może być przesłany wnioskodawcy), dlatego wybierając organ rejestrujący wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę wygodę dotarcia do jego siedziby.

 

Postępowanie rejestrowe prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1500) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298).

 


 

ZASOBY INFORMACYJNE I SZKOLENIOWE

 

System REJA24 udostępnia zainteresowanym zasoby informacyjne, które mają na celu ułatwienie im przygotowywanie i wysyłanie wniosków przy wykorzystaniu udostępnionych e-usług. Interesantom udostępniono: Portal publiczny, Platformę szkoleniową i Pomoc kontekstową.

 

PORTAL PUBLICZNY zawiera zbiór informacji dotyczących działania Systemu REJA24 oraz przepisów ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, sprofilowany dla poszczególnych grup interesariuszy. Zasoby portalu będą na bieżąco uzupełniane o nowe zagadnienia, zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami użytkowników i zgłoszeniami podczas eksploatacji Systemu REJA24.

 

PLATFORMA SZKOLENIOWA udostępnia instrukcje obsługi oraz filmy instruktażowe prezentujące sposób posługiwania się aplikacjami Systemu REJA24 w zakresie obowiązków rejestracji jednostek pływających oraz aktualizacji danych rejestrowych.

 

Aplikacje Systemu REJA24 zostały wyposażone w POMOC KONTEKSTOWĄ ułatwiającą wypełnianie formularzy wniosków oraz prowadzenie korespondencji w sprawie. Zasoby informacyjne pomocy zawarte są bezpośrednio w Aplikacji Konto Interesanta. W przypadku zagadnień wymagających pełniejszego wyjaśnienia umieszczono w Pomocy Kontekstowej linki kierujące do zasobów Portalu Publicznego i umieszczonych w nim artykułów.

 


 

WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ

 

System REJA24 umożliwia właścicielom i armatorom jednostek pływających przekazywanie informacji, które będą istotne:

 • dla ratowników i posłużą zwiększeniu skuteczności podejmowanych akcji ratowniczych,
 • dla Policji i pomogą w zapobieganiu kradzieżom i powtórnej legalizacji skradzionych jednostek pływających, a także silników zaburtowych.

Informacje będą dostępne dla służb ratowniczych wraz z datą ich wprowadzenia i mogą wydatnie przyczynić się do zwiększenia skuteczności prowadzonych działań poszukiwawczych, szczególnie na akwenach morskich.

 

Mogą to być np. informacje o planowanej trasie rejsu, cechy charakterystyczne jednostki nieobjęte zakresem danych rejestrowych takie jak kolor kadłuba czy żagli, identyfikatory osobistych nadajników niebezpieczeństwa (PLB) członków załogi czy dane kontaktowe osoby na lądzie, będącej w stanie udzielić dalszych szczegółowych informacji.

 

O tym, jakie informacje mogą być przydatne i będą dostępne dla ratowników, decyduje właściciel lub armator. Może je wprowadzać i aktualizować w dowolnej chwili, wykorzystując przy logowaniu unikalny kod otrzymany podczas rejestracji.

 

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania kradzieżom i powtórnej legalizacji skradzionych jednostek pływających, a także silników zaburtowych, System REJA24 został połączony z systemem teleinformatycznym POLICJI (KSIP). Z systemu KSIP na bieżąco przekazywane są do Systemu REJA24 informacje na temat zarejestrowanych zgłoszeń utraty jednostki lub jej silnika oraz aktualizacje w tym zakresie, aż do odwołania poszukiwań wynikających z odnalezienia lub przedawnienia ścigania przestępstwa kradzieży. Dane na temat utraty jednostki są automatycznie udostępniane pracownikom organów rejestrujących rozpatrującym wnioski rejestracyjne, jeżeli okaże się, że następuje zbieżność danych identyfikujących skradziony przedmiot z danymi rejestrowymi.

 


 

REZERWACJA NUMERU REJESTRACYJNEGO

 

Właściciel może złożyć wniosek o przydzielenie i rezerwację numeru rejestracyjnego, a w przypadku jachtu morskiego również wskazać proponowaną nazwę jednostki. Usługa przewidziana z myślą o jednostkach w budowie, w celu umożliwienia oznakowania kadłuba przez stocznię, zanim nastąpi możliwość rejestracji.

 

Numer rejestracyjny rezerwowany jest na okres nieprzekraczający 7 miesięcy, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku. Rezerwowany numer zostanie zachowany, jeżeli jednostka w okresie rezerwacji numeru, zostanie zarejestrowana. Numer rejestracyjny nadawany jest przez System REJA24. Nie ma możliwości wyboru/wskazania własnego, preferowanego numeru.

 

Numery POL i PL nadane jednostkom pływającym rejestrowanym przed dniem 1 sierpnia 2020 r. (w wygaszanym rejestrze), mogą być na wniosek właściciela zachowane podczas rejestracji jednostki w nowym rejestrze z pomocą Systemu REJA24.

 

Numer rejestracyjny składa się z:

 1. skrótu POL – dla jednostki morskiej,
 2. skrótu PL – dla jednostki śródlądowej

oraz kombinacji sześciu liter i cyfr.

 

Nazwa jednostki:

 1. może składać się z liter i znaków używanych w języku polskim oraz cyfr arabskich lub rzymskich,
 2. nie może być dłuższa niż 33 znaki,
 3. nie może być tożsama w zakresie pisowni lub wymowy z pisownią lub wymową wyrazów używanych do oznaczenia służb ratowniczych i ich działania,
 4. nie może zawierać wyrazów lub zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obelżywe.

Nazwy jednostek pływających mogą się powtarzać.

 


 

REJESTRACJA JEDNOSTKI – ISTOTNE SZCZEGÓŁY

 

DOKUMENTACJA:

Rejestrując jednostkę pływającą potrzebne będą dokumenty poświadczające dane we wniosku, niezależnie od tego, czy sprawę załatwia się w siedzibie organu rejestrującego, czy składa wniosek poprzez konto interesanta, korzystając z usług elektronicznych Systemu REJA24. Zakres informacji i dokumentów, które powinny być złożone w toku postępowania rejestrowego określa art. 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1500) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowe z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 763). Jeżeli wniosek składany jest w postaci elektronicznej, System REJA24 podpowiada, jakie dokumenty (elektroniczne lub cyfrowe odwzorowanie dokumentów papierowych) powinny zostać załączone do wniosku. Ich oryginały należy przedstawić przy odbiorze dokumentu rejestracyjnego. Dokumenty sporządzone w języku obcym, dołączyć należy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzonym przez właściwego konsula (z wyjątkiem deklaracji zgodności CE, której nie trzeba tłumaczyć).

 

OBSZAR EKSPLOATACJI

Rejestrując jednostkę właściciel musi zadeklarować, czy zamierza eksploatować jednostkę na wodach śródlądowych, na wodach morskich, czy też zarówno na wodach śródlądowych, jak i morskich. W przypadku zamiaru eksploatacji jednostki zarówno na wodach śródlądowych, jak i morskich, będzie ona zarejestrowana jako jednostka morska.

 

PORT MACIERZYSTY

Wskazując zamiar eksploatacji jednostki na wodach morskich albo zarówno na wodach śródlądowych, jaki i morskich, wnioskodawca powinien określić port macierzysty dokonując wyboru spośród nazw portów dostępnych w słowniku portów morskich. W przypadku jednostek eksploatowanych wyłącznie na wodach śródlądowych, wnioskodawca powinien określić port macierzysty dokonując wyboru spośród nazw ze słownika miejscowości w Polsce. Słowniki dostępne są w Systemie REJA24.

 

ZAŚWIADCZENIE:

Po zweryfikowaniu kompletności wniosku organ rejestrujący wydaje zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację (papierowe lub elektroniczne). Właściciel jednostki pływającej może posługiwać się zaświadczeniem do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego.

 

Za rozpatrzenie wniosku o rejestrację jednostki pobiera się opłatę w wysokości 80 zł.

W przypadku jednostek przerejestrowywanych, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, opłata wynosi 60 zł.

 

UWAGA!!!

Wymagania w zakresie przeglądów technicznych, inspekcji bezpieczeństwa oraz kwalifikacji załogi są różne dla jednostek śródlądowych i jednostek morskich. Należy o tym pamiętać deklarując, gdzie jednostka będzie eksploatowana i tym samym, czy zostanie zarejestrowana jako śródlądowa, czy jako morska. Fakt rejestracji jednostki nie zwalnia jej właściciela/armatora z konieczności wypełnienia innych obowiązków, wynikających np. z przeznaczenia jednostki lub planowanego sposobu jej eksploatacji.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w publikacji:

„Przewodnik dla żeglarzy”, dostępnej pod adresem:

https://www.ums.gov.pl/bezpieczenstwo-morskie/przewodnik-dla-zeglarzy

 


 

AKTUALIZACJA DANYCH REJESTROWYCH

 

AKTUALIZACJA DANYCH

W przypadku zaistnienia okoliczności wymagających zmiany danych zamieszczonych w rejestrze, właściciel obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organ rejestrujący, w terminie nieprzekraczającym 30 dni, licząc od dnia jego zaistnienia (w szczególności zmianie stanu faktycznego wymagającej wykreślenia jednostki z rejestru).

 

Do wniosku - składanego w formie papierowej w siedzibie organu lub korzystając z usług e – usług Systemu REJA24 - należy dołączyć odpowiednią dokumentację poświadczającą zaistniałą zmianę. Jeżeli zakres zmiany obejmuje dane umieszczone na dokumencie rejestracyjnym, konieczna będzie wymiana dokumentu. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć dokument rejestracyjny (lub - w przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej - dostarczyć go przy odbiorze nowego).

 

WYDANIE WTÓRNIKA DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO

W przypadku utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego właściciel jednostki może zwrócić się do organu rejestrującego z wnioskiem o wydanie wtórnika.

 

Za rozpatrzenie wniosku o wydanie wtórnika lub zmianę danych w rejestrze wymagającą wydania nowego dokumentu rejestracyjnego pobierana jest opłata w wysokości 80 zł.

 

PAMIĘTAJ!!!

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie zawierające informacje o fakcie i okolicznościach utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego. Z uwagi na to, że oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie

fałszywych zeznań, nie zapomnij dołączyć klauzuli:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

Po zweryfikowaniu aktualności danych w rejestrze, organ rejestrujący wydaje właścicielowi zaświadczenie, którym może posługiwać się do czasu wydania wtórnika dokumentu rejestracyjnego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia przyjęcia kompletnego wniosku.

 


 

UZYSKANIE DANYCH ZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE

 

Rejestr jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m jest jawny. Osoby zainteresowane mogą wnioskować o wydanie poświadczonego wyciągu lub odpisu z rejestru. Jeżeli wniosek jest złożony w postaci elektronicznej, wyciągi i odpisy wydawane są w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu rejestrującego. Złożenie wniosku w postaci elektronicznej umożliwia uzyskanie odpisu lub wyciągu bez konieczności odwiedzenia siedziby organu rejestrującego.

 

Za wydanie poświadczonego odpisu lub wyciągu organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 15 zł.

 

System REJA24 umożliwia uzyskanie nieodpłatnego, elektronicznego dostępu do wybranych informacji zawartych w rejestrze. Informacje są dostępne pod warunkiem równoczesnego wskazania numeru rejestracyjnego, numeru identyfikacyjnego lub indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI) oraz daty ostatniej rejestracji.

 

Komplet powyższych danych posiada jedynie właściciel jednostki lub osoba, której je ujawni. Taka forma weryfikacji może być użyteczna np. w przypadku transakcji zbycia / nabycia jednostki. Dostępne tą drogą dane zawierają m.in. informacje o ewentualnym zgłoszeniu kradzieży jednostki lub jej silnika.

 

Przygotowana w tym celu funkcja Systemu REJA24 dostępna jest w Aplikacji Konto Interesanta, pod adresem internetowym:

https://interesant.reja24.gov.pl

Użycie tej funkcji nie wymaga zakładania konta użytkownika Systemu REJA24.

 


 

WYKREŚLENIE JEDNOSTKI Z REJESTRU

 

Jednostkę pływającą organ rejestrujący wykreśla z rejestru na wniosek właściciela lub z urzędu. Wykreślenie jednostki pływającej z rejestru na wniosek właściciela może nastąpić w każdym czasie i zależne jest od woli właściciela. Należy jednak pamiętać, że uprawiać żeglugę na wodach morskich lub wodach śródlądowych może tylko jednostka pływająca zarejestrowana. Oczywiście, jeśli podlega obowiązkowi rejestracji.

 

Organ rejestrujący wykreśla jednostkę pływającą z urzędu:

 1. gdy uległa całkowitemu zniszczeniu lub trwale utraciła cechy jednostki pływającej,
 2. gdy przestała spełniać wymagania umożliwiające jej rejestrację,
 3. w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, obronności lub innego ważnego interesu publicznego.

W każdym przypadku wykreślenia jednostki z rejestru, jej właściciel obowiązany jest zwrócić dokument rejestracyjny do organu rejestrującego. Powinno to nastąpić najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji o wykreśleniu z rejestru.

 

Z CHWILĄ WYKREŚLENIA JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ Z REJESTRU TRACI ONA JEDNOCZEŚNIE POLSKĄ PRZYNALEŻNOŚĆ.