Przewodnik dla żeglarzy i armatorów jachtów - Część 1

Przewodnik dla żeglarzy i armatorów jachtów - Część 1

 

Opracowanie "Przewodnik dla żeglarzy i armatorów" powstało z myślą o żeglarzach, właścicielach i armatorach jachtów o długości do 24 m, aby ułatwić im orientację w obowiązujących normach prawnych oraz ich praktycznym zastosowaniu. Punkty od 1 do 8 zawierają  informacje dotyczące wymogów formalno-prawnych. W punktach od 9 do 11 znalazły się informacje i rekomendacje Ministerstwa Infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa.

Materiał nie jest wyczerpującym opracowaniem tematów. Chcieliśmy przypomnieć o różnych istotnych zagadnieniach i wskazać, gdzie można szukać dalszych informacji na ten temat. Jeśli masz uwagi dotyczące treści opracowania, jego aktualności lub funkcjonalności, przekaż je nam: SekretariatDGM@mi.gov.pl

 

Spis zagadnień - Części 1:

1. Oznakowanie jednostki 2

2. Rejestracja jednostki 2

3. Wymagania techniczne, przeglądy techniczne i inspekcje bezpieczeństwa. 3

4. Kwalifikacje na jachtach. 8

23

 

1. Oznakowanie jednostki

Każdy jacht należy czytelnie oznakować.

OZNAKOWANIE

JACHTU

jachty morskie

jachty śródlądowe

kogo dotyczy?

wszystkich jachtów

wszystkich jachtów

wymóg

oznaczenia nazwą na dziobie z każdej burty i na rufie oraz portem macierzystym i numerem rejestracyjnym pod nazwą na rufie

czytelne oznakowanie nr rejestracyjnym, a jeśli rejestracja nie jest wymagana nazwą lub innym oznaczeniem, portem macierzystym lub nazwą armatora

podstawa prawna

Kodeks Morski - art. 12 §1 i 2a

rozporządzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, załącznik § 2.02

uwagi

nie ma już obowiązku zatwierdzania nazwy jachtu morskiego

napisy powinny być czytelne i trwałe, o wysokości co najmniej 10 cm. , mogą być wykonane farbą olejną lub naklejone z innych niezmywalnych materiałów.

zob. szczegółowe przepisy w zakresie czytelności oznakowania

Tabela nr 1 "Oznakowanie jachtu"

 

2. Rejestracja jednostki

Z dniem 1 sierpnia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 oraz z 2019 r. poz.1716), które zunifikowały wymogi dotyczące rejestracji w odniesieniu do jednostek morskich i śródlądowych.

Obowiązkowi rejestracji podlegają jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW. Obowiązkowi rejestracji podlega również każda jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od jej wielkości i mocy napędu. Zwolnione z obowiązku rejestracji są jednostki pływające napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni oraz jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, a także deski surfingowe, deski z żaglem lub inne podobne jednostki. Należy jednak podkreślić, że każda jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela, który chce posiadać dokument rejestracyjny będący poświadczeniem prawa własności oraz polskiej przynależności jednostki i może być wymagany do celów ubezpieczenia. Opłata za rejestrację jest jednorazowa i wynosi 80 zł.

Organami rejestrującymi są starostowie oraz Polski Związek Żeglarski (PZŻ) i Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (PZMWiNW), przy czym to właściciel decyduje gdzie złoży wniosek: w miejscu zamieszkania, pracy, w bliskości portu, w którym trzyma jacht, czy innym dogodnym dla niego. Może również złożyć wniosek drogą elektroniczną, przy czym w takim wypadku po odbiór dokumentu będzie musiał zgłosić się osobiście i przedstawić oryginały wszystkich załączników do wniosku.

Aplikacja Konto Interesanta:              https://interesant.reja24.gov.pl

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w okresie przejściowym, a ich właściciele muszą przerejestrować się do nowego rejestru zgodnie z terminami w tabeli poniżej, ale mogą skorzystać z niższej opłaty za rejestrację, w wysokości 60 zł.

 

Data wydania dokumentu lub wpisu do rejestru

Termin, w którym trzeba dokonać powtórnej rejestracji

Podstawa prawna – ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Wysokość opłaty za rejestrację

do 1 stycznia 2000 r.

do 31 lipca 2021 r.

art. 28 ust. 1 i 2

60 zł

do 1 stycznia 2006 r.

do 31 stycznia 2022 r.

art. 28 ust. 1 i 2

60 zł

po 1 stycznia 2006 r.

do 31 stycznia 2023 r.

art. 28 ust. 1 i 2

60 zł

brak obowiązku rejestracji w dotychczas obowiązujących przepisach

do 31 grudnia 2021 r.

art. 28 ust. 3

80 zł

Tabela nr 2 „Terminy wymiany dokumentów”

 

 REJESTRACJA

jachty morskie i śródlądowe

kogo dotyczy obowiązek

wszystkich jachtów o długości przekraczającej 7,5 m oraz mocy napędu przekraczającej 15 kW

wszystkich  jachtów uprawiających żeglugę międzynarodową, niezależnie od wielkości i mocy napędu

gdzie można się rejestrować

właściciel może dowolnie wybrać organ rejestrujący spośród starostów i prezydentów miast na prawach powiatów oraz związków sportowych: PZŻ i PZMWiNW,

wniosek o rejestrację można również złożyć w postaci elektronicznej za pomocą dedykowanej Elektronicznej Skrzynki Podawczej

wydawany dokument

dokument rejestracyjny

podstawa prawna

ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U.  poz. 1137 oraz z 2019 r. poz. 1716)

przepisy szczegółowe

1. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (Dz.U. poz. 1908);

2. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. poz. 157);

3. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. poz. 248)

4. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. poz. 763)

uwagi

w zakresie hipoteki morskiej właściwe są jedynie Izby Morskie (Polski Rejestr Okrętowy)

Tabela nr 3 "Rejestracja jachtu"

 

3. Wymagania techniczne, przeglądy techniczne i inspekcje bezpieczeństwa

3.1 Wymagania dyrektywy RCD

Każdy jacht wprowadzany do obrotu lub oddawany do użytku w UE powinien spełniać wymogi tzw. dyrektywy RCD (2013/53/UE) wdrożonej do prawa krajowego przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. U. poz. 807). Każda jednostka powinna być oznakowana znakiem „CE” i kategorią projektową (oznakowanie literowe: A, B ,C lub D) oraz być wyposażona w instrukcję obsługi zawierającą wszelkie informacje niezbędne do jej bezpiecznego użytkowania (w tym dotyczące ustawień, konserwacji, obsługi i zapobiegania zagrożeniom).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, za dyrektywą, określa 4 kategorie projektowe jednostek pływających. Jednostki pływające każdej z kategorii muszą być zaprojektowane i zbudowane tak, aby spełniać wymogi eksploatacji, stateczności i pływalności w zależności od siły wiatru i wysokości fali.

 

Kategoria projektowa

Siła wiatru

(stopnie skali Beauforta)

Istotna wysokość fali

(H 1/3, metry)

A

przekraczająca 8, z wyłączeniem warunków nienormalnych, takich jak sztorm, gwałtowny sztorm, huragan, tornado oraz ekstremalne warunki na morzu lub niebezpieczne fale

przekraczająca 4

B

do 8 włącznie

do 4 włącznie

C

do 6 włącznie

do 2 włącznie

D

do 4 włącznie

do 0,3 włącznie, sporadycznie do maksymalnej wysokości 0,5

Tabela nr 4 "Kategoria projektowa"

 

3.2 Jachty rekreacyjne i jachty komercyjne

Z dniem 1 sierpnia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 oraz z 2019 r. poz.1716), które zbliżyły wymogi prawne w zakresie bezpieczeństwa w odniesieniu do jednostek morskich i śródlądowych. Ustawa o bezpieczeństwie morskim i ustawa o żegludze śródlądowej stosują ten sam podział wyodrębniając jachty rekreacyjne i jachty komercyjne, czyli takie, które są odpłatnie udostępniane np. są na nich organizowane rejsy turystyczne (przewóz osób), szkolenia żeglarskie i motorowodne, wypływają z wędkarzami albo są czarterowane (odpłatnie udostępniane bez załogi). Na jachty rekreacyjne, przeznaczone na prywatny użytek właścicieli, nakładane są mniejsze wymagania formalne w zakresie przeglądów technicznych i inspekcji bezpieczeństwa. Intencją ustawodawcy było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów i klientów firm działających w branży turystyki oraz szkoleń żeglarskich i motorowodnych. Armatorów prywatnych zachęca się do dobrowolnego poddawania się wymogom obowiązującym jachty komercyjne w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Warto mieć na uwadze, że ubezpieczyciele często oferują zniżki dla jachtów dla których wydano dokumenty bezpieczeństwa.

 

3.3 Jachty morskie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, statki podlegają inspekcjom bezpieczeństwa przeprowadzanym przez organ inspekcyjny, którym jest dyrektor urzędu morskiego właściwy ze względu na port macierzysty jednostki. Z obowiązku inspekcji bezpieczeństwa zwolnione są jachty rekreacyjne o długości do 15 m (Karta Bezpieczeństwa może być wydana po przeprowadzeniu inspekcji na życzenie armatora). Inspekcje bezpieczeństwa powinny być poprzedzone przeglądem technicznym (art. 25 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie morskim) przeprowadzonym przez instytucję klasyfikacyjną upoważnioną przez administrację (tzw. uznana organizacja) lub podmiot upoważniony na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie morskim. W chwili obecnej nadzór techniczny nad jachtami może sprawować Polski Rejestr Statków (PRS), a w odniesieniu do jednostek o długości nieprzekraczającej 15 m także PZŻ (armator może wybrać klasyfikatora). Jacht rekreacyjny posiadający znak zgodności "CE" jest zwolniony z nadzoru technicznego przez 10 lat od daty wystawienia Deklaracji Zgodności CE, pod warunkiem że jacht nie został uszkodzony lub że nie nastąpiła zmiana w jego kadłubie, urządzeniach lub wyposażeniu, jeżeli uszkodzenie lub zmiana mogą wpłynąć na stan bezpieczeństwa jachtu.

Wymagania bezpieczeństwa w odniesieniu do stanu technicznego są określone w przepisach rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie oraz w przepisach podmiotów sprawujących ten nadzór (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi). Po pozytywnie zakończonym przeglądzie technicznym instytucja dokonująca przeglądu wystawia dokument: PRS – Świadectwo klasy jachtu, PZŻ – Orzeczenie zdolności żeglugowej. Z tym dokumentem armator zgłasza się do inspekcji w UM. PRS jest również upoważniony przez administrację morską do wykonywania inspekcji bezpieczeństwa jachtów, a zatem możliwe jest również zgłoszenie się do inspekcji PRS. Podczas inspekcji jacht sprawdzany jest pod kątem bezpieczeństwa żeglugi, a w szczególności wyposażenia. Obowiązkowe wyposażenie w zależności od długości jachtu i rejonu pływania określają załączniki rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie. Częstotliwość przeprowadzania inspekcji określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego. Jachty komercyjne podlegają inspekcjom rocznym. KB jest wydawana na 5 lat i co roku potwierdzana. W KB dyrektor UM określa również minimalny skład i kwalifikacje załogi. Jachty rekreacyjne o długości 15 m i powyżej podlegają inspekcjom pośrednim, pomiędzy 2 a 3 rokiem daty ważności KB. KB jest wydawana na 5 lat i potwierdzana w połowie okresu ważności (zob. tabelę dot. częstotliwości przeprowadzania inspekcji poniżej).

Za każdym razem, kiedy zachodzą zmiany mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo żeglugi np. wypadek polegający na wejściu na mieliznę, przebudowa kadłuba, wymiana instalacji elektrycznej, jacht powinien być poddany ponownemu przeglądowi i inspekcji.

Jachty rekreacyjne o długości do 15 m nie podlegają obowiązkowi przeglądów technicznych i inspekcji bezpieczeństwa. Jednostki takie mogą być poddane inspekcji i mieć wydane dokumenty bezpieczeństwa na życzenie armatora. Jest to rozwiązanie rekomendowane przez MGMiŻŚ, ponieważ nadzór techniczny instytucji klasyfikacyjnej oraz inspekcje w celu wydania lub potwierdzenia ważności Karty Bezpieczeństwa są czynnikami znacząco zwiększającymi poziom bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że jeśli jednostka dobrowolnie poddaje się inspekcji i ma wydane dokumenty bezpieczeństwa, musi spełniać wszystkie wymogi i od tej chwili są one dla niej obowiązkowe, a nie tylko zalecane.

 

3.3.1. Instrukcja bezpieczeństwa jachtu rekreacyjnego

Armator jachtu rekreacyjnego o długości do 24 m, jako odpowiedzialny za bezpieczną eksploatację jednostki, może zmniejszyć częstotliwość inspekcji bezpieczeństwa jeśli opracuje instrukcję bezpieczeństwa jachtu, w której zidentyfikuje podstawowe ryzyka związane z uprawianą żeglugą. Jest to rozwiązanie dobrowolne i przyjęte z myślą m.in. o jachtach eksploatowanych za granicą, umożliwiające zmniejszenie kosztów inspekcji, które w takich przypadkach są znaczne w związku z koniecznością pokrycia kosztów podróży inspektorów.

Instrukcja powinna zawierać informacje dotyczące rodzajów uprawianej na jednostce żeglugi oraz opisywać związane z nimi ryzyka. Chodzi zatem o dokument napisany po analizie ryzyka, jakie wiąże się z danym typem eksploatacji oraz podjętymi przez armatora działaniami mającymi na celu zmniejszenie tego ryzyka do akceptowanego poziomu. Będą to rozwiązania indywidualnie dopasowane przez armatora, inne w przypadku różnych jednostek, np. doposażenie, wprowadzenie specjalnej procedury czy dodatkowe przeszkolenie członków załogi, biorąc pod uwagę, jak armator korzysta z jachtu (w jakich rejonach, w jakich warunkach pogodowych, jaka jest typowa długość rejsów, z jak liczną i jak wykwalifikowaną załogą, jakie są właściwości konstrukcyjne jednostki, itp.).

Armator powinien również wprowadzić system monitorowania stanu technicznego jachtu i jego wyposażenia. Jachty eksploatowane w oparciu o instrukcję bezpieczeństwa nie mają obowiązku okresowego potwierdzania ważności karty bezpieczeństwa, a zatem podlegają inspekcjom raz na 5 lat. Armator samodzielnie dba i weryfikuje należyte utrzymanie jachtu, a do UM przesyła jedynie coroczną informację o stanie jachtu wskazując elementy, jakie zostały sprawdzone, naprawione lub wymienione, oraz czynności kontrolne i konserwacyjne, które podjął podczas weryfikacji stanu jachtu (np. ustala przegląd stanu jednostki dwa razy do roku w kwietniu i październiku, przygotowuje listę elementów, które powinny być sprawdzone i czynności, które powinny być wykonane (lista kontrolna), takich jak np.: ocena stanu olinowania stałego, sterociągów, konserwacja pokładu, wymiana filtrów powietrza itp. i listę tych czynności opatrzonych krótką uwagą (np. sprawdzono, stan bardzo dobry, sprawdzono i wymieniono) przesyła do UM).

Wytyczne dotyczące opracowywania i stosowania instrukcji bezpieczeństwa oraz elementy, jakie powinna ona zawierać określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego.

 

rodzaj jachtu/inspekcji

rekreacyjny, l<15 m

rekreacyjny, l≥15 m

komercyjny

wstępna (w celu wydania KB po raz pierwszy)

na życzenie

tak

tak

roczna (od 3 msc. przed do 3 msc. po dacie wydania KB)

nie

nie

tak

pośrednia (dla jachtów rekreacyjnych: między 2 a 3 datą wydania KB, dla komercyjnych: 2 lub 3 inspekcja roczna traktowana jest jako pośrednia)

na życzenie

tak

tak

odnowieniowa (co 5 lat)

na życzenie

tak

tak

doraźna

tak, w razie zaistnienia okoliczności dla jej przeprowadzenia, jeśli jacht ma wydaną KB

tak, w razie zaistnienia okoliczności dla jej przeprowadzenia

tak, w razie zaistnienia okoliczności dla jej przeprowadzenia

Tabela nr 5 "Inspekcje jachtu morskiego"

 

Jak zgłosić jacht do inspekcji?

Skontaktuj się z UM właściwym ze względu na położenie portu polskiego, w którym znajduje się jednostka lub port macierzysty jednostki w przypadku postoju w porcie zagranicznym. Wszystkie informacje możesz znaleźć na stronach internetowych: www.umgdy.gov.pl, www.ums.gov.pl

Możesz też udać się do Polskiego Rejestru Statków, który dokonuje inspekcji jachtów, ale musisz liczyć się z dodatkową opłatą.

 

3.4 Jachty śródlądowe

Jachty śródlądowe również podlegają obowiązkowym przeglądom technicznym. Z tego obowiązku zwolnione są wszystkie jachty rekreacyjne i jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb oraz jachty komercyjne o długości nieprzekraczającej 7,5 m, o ile nie są wyposażone w napęd mechaniczny o mocy silnika przekraczającej 15 kW, jachty komercyjne napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni; oraz jachty komercyjne posiadające znak zgodności „CE”, przez okres 10 lat od daty wystawienia deklaracji zgodności CE, za wyjątkiem tych, które posiadają certyfikację w oparciu o moduł A, Aa i A1 (art. 34j ust. 2 ustawy o żegludze śródlądowej).

Przeglądy techniczne przeprowadzają upoważnione w tym celu podmioty. Dane podmiotów upoważnionych przez danego dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej można znaleźć na stronach internetowych Urzędów Żeglugi Śródlądowej (UŻŚ). Podczas przeglądu technicznego sprawdzane jest również wyposażenie jednostki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków. Z dokumentem potwierdzającym pozytywny wynik przeglądu technicznego armator powinien zgłosić się do UŻŚ w celu wystawienia dokumentu bezpieczeństwa statku, czyli uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej.

 

PRZEGLADY TECHNICZNE

jachty morskie

jachty śródlądowe

kogo dotyczy obowiązek

wszystkich jachtów z wyjątkiem
jachtów rekreacyjnych o długości do 15 m

 

jachtów komercyjnych

o długości przekraczającej 7,5 m lub mocy napędu mechanicznego przekraczającej 15 kW

podstawa prawna

1. ustawa o bezpieczeństwie morskim art. 25 i 26

2. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m

3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie

4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie upoważniania uznanej organizacji do wykonywania zadań administracji morskiej

5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi

1. ustawa o żegludze śródlądowej art. 27, 28, 34j

2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków

wydawany dokument

PZŻ: Orzeczenie zdolności żeglugowej
PRS: Świadectwo klasy jachtu

dokument potwierdzający pozytywny wynik przeglądu technicznego przeprowadzonego przez podmiot upoważniony, np. certyfikat, orzeczenie techniczne

INSPEKCJE

BEZPIECZEŃSTWA

jachty morskie

jachty śródlądowe

kogo dotyczy obowiązek

wyłączenia: jachty rekreacyjne o długości do 15 m

dokument bezpieczeństwa jest wystawiany na podstawie przeglądu technicznego

 

podstawa prawna

1. Ustawa o bezpieczeństwie morskim art. 18,19, 20, 22a, 23

2. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego
3. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zwolnienia jachtu morskiego z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych

4. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie

1. Ustawa o żegludze śródlądowej, art. 34j ust. 4 i art. 34k

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie świadectw zdolności żeglugowej

dokument

UM lub PRS: Karta Bezpieczeństwa

 

UŻŚ: uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej

Tabela nr 6 "Przeglądy techniczne i inspekcje bezpieczeństwa"

 

4. Kwalifikacje na jachtach

Sprawy związane z kwalifikacjami turystycznymi reguluje ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej oraz rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Zgodnie z art. 2 ww. ustawy, w sprawach kwalifikacji załóg przepisy ustawy stosuje się także na wodach morskich, z uwzględnieniem odrębnych przepisów (patrz art. 62 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie morskim). Kwalifikacje turystyczne leżą w kompetencji ministra właściwego ds. kultury fizycznej.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje, czyli patenty żeglarskie i motorowodne wydają PZŻ i PZMWiNW. (zob. w tabeli poniżej)

Zgodnie z art. 37a ust. 6 ustawy o żegludze śródlądowej osoba, która uzyskała uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej w innym państwie, może uprawiać turystykę wodną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie posiadanych uprawnień potwierdzonych stosownym dokumentem. Za taki dokument należy rozumieć dokument wydany przez administrację danego państwa lub podmiot przez nią upoważniony.

 

stopień

wymagania

uprawnienia

żeglarz jachtowy

ukończone 14 lat

zdany egzamin

prowadzenie jachtów żaglowych, które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz prowadzenie jachtów żaglowych o długości do 12 m na morzu po morskich wodach wewnętrznych a na pozostałych wodach morskich do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej

jachtowy sternik morski

ukończone 18 lat

zdany egzamin

staż morski 200 h w co najmniej 2 rejsach

prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń  i jachtów o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich

kapitan jachtowy

patent jachtowego sternika morskiego,
staż morski 1200 h (w co najmniej 6 rejsach, min. 400 h samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m oraz min. 100 h na wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów oraz min. 1 rejs powyżej 100 h na jachcie o długości powyżej 20 m)

prowadzenie jachtów żaglowych bez ograniczeń po wodach śródlądowych i morskich

Osoby posiadające patent kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego posiadają odpowiednio uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych odpowiadające patentowi kapitana motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego.

sternik motorowodny

ukończone 14 lat

zdany egzamin

prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich 2 Mm od brzegu, w porze dziennej
osoby, które nie ukończyły 16 lat mogą pływać na jachtach z silnikami o mocy do 60 kW

motorowodny sternik morski

ukończone 18 lat,

zdany egzamin,

staż morski 200 h w co najmniej 2 rejsach

prowadzenie jachtów motorowych na wodach śródlądowych bez ograniczeń, prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m na wodach morskich

kapitan motorowodny

patent motorowodnego sternika morskiego,
staż morski 1200 h (w co najmniej 6 rejsach, min. 400 h samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m oraz min. 100 h na wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów oraz min. 1 rejs powyżej 100 h na jachcie o długości powyżej 20 m)

prowadzenie jachtów motorowych bez ograniczeń po wodach śródlądowych i morskich

Osoby posiadające patent kapitana motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego posiadają odpowiednio uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej odpowiadające patentowi kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego, jeżeli posiadają co najmniej patent żeglarza jachtowego.

mechanik motorowodny

patent motorowodny

staż 400 h przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW, w tym co najmniej 100 h przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW;

zdany egzamin

pełnienie funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych

Tabela nr 7 "Kwalifikacje turystyczne: patenty żeglarskie i motorowodne"

 

Uwaga! Certyfikaty kompetencji wydawane przez międzynarodowe stowarzyszenia nieposiadające uznania przez administracje państwowe, w tym Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich ISSA, nie są dokumentem potwierdzającym kwalifikacje i nie dają uprawnień do prowadzenia jednostek pływających o polskiej przynależności.

 

4.1 Jachty morskie

Wymagania w zakresie kwalifikacji żeglarskich różnią się dla jachtów rekreacyjnych, jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez załogi (w czarterze) oraz pozostałych jachtów komercyjnych.

4.1.1 Jachty morskie rekreacyjne i komercyjne, odpłatnie udostępniane bez załogi

Aby prowadzić jachty rekreacyjne oraz jachty komercyjne odpłatnie udostępniane bez załogi (wyczarterowane bez załogi) wystarczy posiadać kwalifikacje turystyczne, czyli patenty żeglarskie lub motorowodne wydawane na podstawie ustawy o żegludze śródlądowej, co zostało potwierdzone w art. 62 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie morskim. Minimalny skład i kwalifikacje załogi określa dyrektor UM w Karcie Bezpieczeństwa.

4.1.1 Jachty morskie komercyjne, inne niż odpłatnie udostępniane bez załogi

Na jachtach morskich komercyjnych uznawane są różne dokumenty kwalifikacyjne potwierdzające uprawnienia do prowadzenia takich jednostek. Ścieżki uzyskiwania tych dokumentów są określone w szczegółowych przepisach regulujących sposób i tryb ubiegania się i uzyskiwania poszczególnych dokumentów. Od 2018 roku wprowadzono nowy rodzaj kwalifikacji dla marynarzy zawodowych (zawodowe kwalifikacje żeglarskie) przeznaczonych dla osób, które podobnie jak w marynarce handlowej, wykonują zawód marynarza ale na jachtach. Jest to odrębna, dodatkowa ścieżka rozwoju zawodowego dla marynarzy zatrudnionych na jachtach komercyjnych. Aktualnie funkcjonują 3 równoległe systemy potwierdzania kwalifikacje i rodzaje dokumentów uprawniające do zajmowania stanowisk na komercyjnych jachtach morskich.

Prowadzący jacht komercyjny inny niż wyczarterowany bez załogi powinien posiadać co najmniej uprawnienia (3 równoległe systemy):

  1. turystyczne (patent żeglarski lub motorowodny, który musi zostać uzupełniony o podstawowe przeszkolenie zgodnie z Konwencją STCW – patrz poniżej), lub
  2. zawodowe żeglarskie, lub
  3. zawodowe w marynarce handlowej, zgodne z Konwencją STCW.

Niezależnie od powyższego każdy członek załogi stałej jachtu komercyjnego (niebędący pasażerem) powinien posiadać co najmniej przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych (na jachtach o pojemności do 500 GT) albo świadectwa przeszkoleń w zakresie bezpieczeństwa podstawowego zgodnych z Konwencją STCW (4 przeszkolenia w zakresie: Indywidualnych technik ratunkowych (ITR), Ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego, Elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. Ponadto w przypadku żaglowego jachtu komercyjnego każdy członek załogi stałej obowiązany jest ukończyć przeszkolenie w zakresie podstawowej wiedzy żeglarskiej lub posiadać co najmniej patent jachtowego sternika morskiego.

Wyjątek stanowi członek załogi szkolnej, czyli osoba odbywająca rejs stażowo-szkoleniowy w celu uzyskania lub podniesienia kwalifikacji żeglarskich, wykonującą zadania pod nadzorem członka załogi stałej. Taka osoba nie musi posiadać wszystkich ww. uprawnień tj. dokumentów kwalifikacyjnych, a także świadectw przeszkoleń (§ 3 rozporządzenia MGMIŻŚ z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych i warunków ich uzyskiwania - Dz.U. z 2018 r. poz. 490)

Rozporządzanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania określa rodzaje dokumentów kwalifikacyjnych potwierdzających uprawnienia dla żeglarzy zawodowych. Jest to odrębna, dodatkowa ścieżka rozwoju zawodowego dla żeglarzy zatrudnionych na jachtach komercyjnych.

 

Dokument kwalifikacyjny

wymagania

uprawnienia

Marynarz jachtowy

ukończone 18 lat, 6 msc praktyki pływania, przeszkolenia  bezpieczeństwa, szkolenie, ukończenie szkolenia na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na jachtach

marynarz wachtowy na jachtach komercyjnych o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek

Kapitan jachtowy na jachtach o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek

ukończone 20 lat, posiadanie patentu kapitana motorowodnego lub kapitana jachtowego, 6 msc praktyki pływania od uzyskania patentu,  przeszkolenia bezpieczeństwa, świadectwo radiowe LRC, zdany egzamin

kapitan na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 200 oraz oficera wachtowego na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek

Oficer wachtowy na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek

ukończone 18 lat; posiadać świadectwo marynarza jachtowego albo patent kapitana motorowodnego lub kapitana jachtowego; przeszkolenia bezpieczeństwa; świadectwo przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej, nautycznego dowodzenia statkiem, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym oraz świadectwo ratownika; świadectwo GOC GMDSS; 12 msc odpowiedniej praktyki pływania z książką praktyk (w ramach szkolenia) lub 36 msc bez książki praktyk; 6 msc pełnione obowiązki wachtowe; ukończone szkolenie i zdany egzamin

oficer wachtowy na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek;

starszy oficer na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek;

kapitan na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek ‒ jeżeli ukończy 20 lat i zda egzamin

Kapitan jachtowy na jachtach o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek

ukończone 20 lat; posiadać dyplom jachtowego oficera wachtowego na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek lub dyplom

jachtowego kapitana na jachtach o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek; przeszkolenia bezpieczeństwa; świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, udzielania pierwszej pomocy medycznej, nautycznego dowodzenia statkiem, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym oraz świadectwo ratownika; świadectwo GOC GMDSS; 12 msc dodatkowej praktyki pływania na stanowisku oficera wachtowego; ukończone szkolenie i zdany egzamin

kapitan na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek;

starszy oficer na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek;

oficer wachtowy na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek

Kapitan jachtowy na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek

ukończone 20 lat; posiadać dyplom jachtowego kapitana na jachtach o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek; przeszkolenia bezpieczeństwa; świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania, sprawowania opieki medycznej nad chorym, oraz świadectwo ratownika; świadectwo GOC GMDSS; 24 msc odpowiedniej  dodatkowej praktyki pływania co najmniej na stanowisku oficera wachtowego;

kapitan na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek;

starszy oficer na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek;

oficer wachtowy na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek

Motorzysta jachtowy

ukończone 18 lat, 6 msc praktyki pływania, przeszkolenia bezpieczeństwa, ukończenie szkolenia

motorzysta wachtowy na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 9000 kW;

drugi oficer mechanik na jachcie komercyjnym o  ojemności brutto (GT) do 200 jednostek i mocy maszyn głównych do 750 kW

Oficer mechanik wachtowy na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 9000 kW

ukończone 18 lat; świadectwo motorzysty jachtowego lub patent mechanika motorowodnego; przeszkolenia bezpieczeństwa; świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, udzielania pierwszej pomocy medycznej, dowodzenia siłownią okrętową oraz świadectwo ratownika; 12 msc odpowiedniej praktyki pływania z książką praktyk (w ramach szkolenia) lub 36 msc bez książki praktyk; 6 msc pełnione obowiązki wachtowe; ukończone szkolenie i zdany egzamin

starszy oficer mechanik na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 200 jednostek i mocy maszyn głównych do 750 kW;

drugi oficer mechanik na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek i mocy maszyn głównych do 1500 kW w żegludze krajowej;

oficer mechanik wachtowy na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 9000 kW

Starszy Oficer mechanik na jachtach o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek i mocy maszyn głównych do 1500 kW

ukończone 20 lat; posiadać dyplom oficera mechanika wachtowego na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 9000 kW; przeszkolenia bezpieczeństwa; świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz świadectwo ratownika; 9 msc dodatkowej praktyki pływania; ukończone szkolenie i zdany egzamin

starszy oficer mechanik na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek i mocy maszyn głównych do 1500 kW;

drugi oficer mechanik na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 3000 kW;

oficer mechanik wachtowy na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 9000 kW

Starszy Oficer mechanik na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 3000 kW

ukończone 20 lat; posiadać dyplom oficera mechanika wachtowego na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 9000 kW lub dyplom starszego oficera mechanika na jachtach o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek i mocy maszyn głównych do 1500 kW; przeszkolenia bezpieczeństwa; świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, sprawowania opieki medycznej nad chorym oraz świadectwo ratownika; 24 msc dodatkowej praktyki pływania na stanowisku oficera mechanika wachtowego albo 15 msc dodatkowej praktyki pływania na stanowisku drugiego lub starszego mechanika; ukończone szkolenie i zdany egzamin

Starszy oficer mechanik na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 3000 kW;

drugi oficer mechanik na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 6000 kW;

oficer mechanik wachtowy na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 9000 kW

Starszy Oficer mechanik na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 9000 kW

posiadać dyplom starszego oficera mechanika na jachtach o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 3000 kW; przeszkolenia bezpieczeństwa; świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, sprawowania opieki medycznej nad chorym oraz świadectwo ratownika; 12 msc dodatkowej praktyki pływania na stanowisku drugiego lub starszego mechanika;

starszy oficer mechanik na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 9000 kW;

drugi oficer mechanik na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 9000 kW;

oficer mechanik wachtowy na jachcie komercyjnym o pojemności brutto (GT) do 3000 jednostek i mocy maszyn głównych do 9000 kW

Tabela nr 8 „Zawodowe kwalifikacje żeglarskie”

 

Pamiętaj, że każdy członek załogi, niezależnie od posiadanych kwalifikacji oraz świadectw przeszkolenia powinien odbyć na jachcie przeszkolenie zapoznawcze obejmujące zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska morskiego, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wyposażeniem ratunkowym. Takie przeszkolenie powinno zostać udokumentowane np. w dzienniku jachtowym.

W zależności od wielkości jachtu i jego wyposażenia, załoga jachtu będzie musiała posiadać dodatkowe świadectwa przeszkoleń. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziesz w rozdziale 3 (§ 21 – § 29) rozporządzania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania.

Pamiętaj, że zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW, niektóre świadectwa bezpieczeństwa oraz specjalistyczne wymagają odnowienia co 5 lat, dlatego pilnuj terminów ważności posiadanych świadectw i z wyprzedzeniem planuj ich odnowienie.

Poniżej znajduje się tabela, gdzie zestawiono wymagania dotyczące odnawiania najważniejszych dla żeglarzy świadectw przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i świadectw specjalistycznych.

 

Świadectwo

Wymóg odnowienia

Warunki odnowienia

 

indywidualnych technik ratunkowych

tak

Ukończenie przeszkolenia uaktualniającego i udokumentowania praktyki pływania nie krótszej niż 6 miesięcy w okresie ostatnich 5 lat przypadających bezpośrednio przed złożeniem wniosku o odnowienie tych dokumentów, albo w przypadku braku wymaganej praktyki pływania konieczne jest  ukończenie pełnego przeszkolenia

 
 

ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego

tak

Ukończenie przeszkolenia uaktualniającego i udokumentowania praktyki pływania nie krótszej niż 6 miesięcy w okresie ostatnich 5 lat przypadających bezpośrednio przed złożeniem wniosku o odnowienie tych dokumentów, albo w przypadku braku wymaganej praktyki pływania konieczne jest  ukończenie pełnego przeszkolenia

 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej

nie

-

 

elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

nie

-

 

bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych

tak

Ukończenie pełnego szkolenia

 

ratownika

tak

Ukończenie przeszkolenia uaktualniającego i udokumentowanie 6-miesięcznej praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat

 

udzielania pierwszej pomocy medycznej

nie

-

 

sprawowania opieki medycznej nad chorym

tak

Ukończenie przeszkolenia uaktualniającego oraz posiadanie ważnych świadectw przeszkoleń w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej i udzielania pierwszej pomocy medycznej. W przypadku jeżeli od daty utraty ważności świadectwa przeszkolenia upłynęło więcej niż 12 miesięcy, wymagane jest ukończenie pełnego przeszkolenia na to świadectwo

 

Tabela nr 9 „Świadectwa przeszkoleń”

 

4.2 Jachty śródlądowe

Na jachtach śródlądowych patent żeglarski lub motorowodny powinien posiadać prowadzący jednostkę. Osoba prowadząca ponosi odpowiedzialność za jacht i wszystkie osoby na pokładzie.

 

4.3 Podsumowanie rozdziału o kwalifikacjach

Wymagania w zakresie kwalifikacji jachtowych obowiązują w odniesieniu do:

  1. prowadzących jachty śródlądowe oraz jachty morskie rekreacyjne i komercyjne, odpłatnie udostępniane bez załogi oraz
  2. wszystkich członków załóg jachtów komercyjnych innych niż odpłatnie udostępniane bez załogi.

Wyróżniamy trzy rodzaje kwalifikacji:

  1. turystyczne (patent żeglarski lub motorowodny) wystarczające by prowadzić jachty na śródlądziu oraz na morzu, z tym, że na morzu, w odniesieniu do jachtów komercyjnych innych niż odpłatnie udostępniane bez załogi wymagają one uzupełnienia o świadectwa przeszkoleń.
  2. zawodowe żeglarskie (na jachtach morskich), lub
  3. zawodowe w marynarce handlowej, zgodne z Konwencją STCW (można się nimi posługiwać na jachtach morskich)

 

KWALIFIKACJE

jachty morskie

jachty śródlądowe

wymóg

bez dokumentu potwierdzającego kwalifikacje można prowadzić jachty rekreacyjne oraz jachty komercyjne odpłatnie udostępniane bez załogi: żaglowe o długości kadłuba do 7,5 lub motorowe o mocy silników do 10kW;

prowadzący jachty rekreacyjne żaglowe o długości większej niż 7,5 m lub motorowe o mocy silników przekraczającej 10 kW musi posiadać patent żeglarski
załoga jachtów komercyjnych (z wyjątkiem jachtów odpłatnie udostępnianych bez załogi) powinna posiadać patenty żeglarskie uzupełnione o przeszkolenia zgodnie z Konwencją STCW lub zawodowe kwalifikacje żeglarskie

bez dokumentu potwierdzającego kwalifikacje można prowadzić jachty żaglowe o długości kadłuba do 7,5 m lub motorowe o mocy silnika do 10 kW oraz tzw. housboaty (jachty motorowe o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13 m, których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h), prowadzący pozostałe jednostki powinien posiadać patent żeglarski lub motorowodny

podstawa prawna

1. ustawa o bezpieczeństwie morskim, art. 62 ust. 3, 69, 70, 86
2. rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej

3. Rozporządzenie MGMIŻŚ z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych i warunków ich uzyskiwania

1. ustawa o żegludze śródlądowej, art. 37a
2. rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej
3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie

dokument

jachty rekreacyjne: patenty żeglarskie lub motorowodne;
jachty komercyjne: patenty żeglarskie lub motorowodne, świadectwa przeszkolenia zgodnie z konwencją STCW lub kwalifikacje zawodowe STCW lub zawodowe kwalifikacje żeglarskie

patenty żeglarskie: żeglarz jachtowy, jachtowy sternik morski, kapitan jachtowy lub motorowodne: sternik motorowodny, motorowodny sternik morski, kapitan motorowodny

skład załogi statku

określa dyrektor UM w Karcie Bezpieczeństwa

określa dyrektor UŻŚ w uproszczonym świadectwie zdolności żeglugowej

inne wymogi

świadectwa operatora urządzeń radiowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych dla obsługi radiostacji jachtowej w systemie GMDSS

(co najmniej:

LRC  - świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu,

SRC - świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu,

świadectwo operatora radiotelefonisty VHF,

lub:

GOC - świadectwo ogólne operatora (GMDSS)

ROC - świadectwo ograniczone operatora (GMDSS))

 

uwagi

aby prowadzić jachty komercyjne odpłatnie udostępniane bez załogi, czyli czarterowane, nie trzeba spełnić dodatkowych wymogów, innych niż dla prowadzenia jachtów rekreacyjnych

zgodnie z art. 37a ust. 6 ustawy o żegludze śródlądowej, osoba, która uzyskała patent w innym państwie, może uprawiać żeglarstwo na terytorium RP w zakresie posiadanych uprawnień
osoby nieposiadające uprawnień, chcąc prowadzić tzw. hausboty, które są przeznaczone do najmu powinny posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie przeprowadzonego przez armatora jachtu

Tabela nr 10 "Kwalifikacje żeglarskie - podsumowanie"