Dokument rejestracyjny

Dokument rejestracyjny

 

Awers

 

 

Rewers

 

Informacje ogólne

Dokument poświadcza polską przynależność jednostki pływającej oraz stanowi dowód własności.

Podstawa prawna

Organ rejestrujący (starosta albo związek sportowy) wydaje dokument rejestracyjny zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m..

Wzór dokumentu

Wzór dokumentu określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 763).

 

Zabezpieczenia i sposób ich weryfikacji

Dokument rejestracyjny jednostki pływającej to dokument kategorii pierwszej w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Przewidziano szereg zabezpieczeń, aby dokument spełniał wymogi w zakresie zabezpieczenia przed fałszerstwem.

 

Zabezpieczenie nr 1:

 

Nazwa:

Nadruk farbą irydyscentną

 

Umiejscowienie:

Na przedniej stronie dokumentu, z prawej strony

Charakterystyka:

Element graficzny z motywem koła sterowego

Metoda weryfikacji:

Obserwacja w świetle dziennym pod różnymi kątami (w tym obrócony o kąt 90°) 

 

Zabezpieczenie nr 2:

 

Nazwa:

Nadruk farbą zmienną optycznie OVI®

 

 

Umiejscowienie:

Na przedniej stronie, w dolnej prawej części dokumentu

Charakterystyka:

Element graficzny w postaci logotypu Reja24 w kształcie prostokąta, wydrukowany farbą optycznie zmienną OVI® o zmienności kolorystycznej od zielonej do niebieskiej

Metoda weryfikacji:

Obserwacja w świetle dziennym pod różnymi kątami

 

Zabezpieczenie nr 3:

 

Nazwa:

Tło rastrowe

 awers druk rastrowy

  rewers druk rastrowy

 

Umiejscowienie:

W dolnej części tła na obu stronach dokumentu

Charakterystyka:

Tło wykonane z wykorzystaniem

grafiki rastrowej przedstawiającej zbiór elementów kojarzonych z tematyką żeglarską

Metoda weryfikacji:

Obserwacja w świetle dziennym przy użyciu lupy

 

Zabezpieczenie nr 4:

 

Nazwa:

Tłoczenia na powierzchni karty

 

Umiejscowienie:

Na przedniej stronie dokumentu

Charakterystyka:

Wypukły element graficzny w postaci róży deklinacji

Metoda weryfikacji:

Obserwacja w świetle dziennym pod różnymi kątami, przy użyciu lupy oraz dotyku

 

Zabezpieczenie nr 5:

 

Nazwa:

Nadruk wykazujący luminescencję w promieniowaniu UV

awers UV365

 

rewers UV365

 

 

Umiejscowienie:

Na obu stronach dokumentu

Charakterystyka:

Awers: element graficzny przestawiający dwa jachty, widoczny w VIS i wykazujący luminescencję w promieniowaniu UV w zakresie 365 nm (kolor niebieski).

Rewers: elementy graficzne przestawiające latarnię morską w Świnoujściu oraz mapę latarni morskich na polskim wybrzeżu, niewidoczne w VIS, wykazujące luminescencję w promieniowaniu UV w zakresie 365 nm (kolor niebieski).

Metoda weryfikacji:

Obserwacja w promieniowaniu UV o długości fali 365 nm

 

Zabezpieczenie nr 6:

 

Nazwa:

Linie giloszowe

awers gilosze

rewers gilosze

 

 

Umiejscowienie:

Na obu stronach dokumentu

Charakterystyka:

Rysunek w postaci siatki wielokolorowych linii giloszowych nanoszony techniką druku offsetowego po obu stronach karty

Metoda weryfikacji:

Obserwacja w świetle dziennym oraz przy użyciu lupy

 

Zabezpieczenie nr 7:

 

Nazwa:

Druk reliefowy

 

Umiejscowienie:

Na przedniej stronie dokumentu w górnej części tła giloszowego

Charakterystyka:

Trójwymiarowe napisy REJA24 wkomponowane w tło giloszowe

Metoda weryfikacji:

Obserwacja w świetle dziennym

 

Zabezpieczenie nr 8:

 

Nazwa:

Mikrodruki widoczne w świetle dziennym

awers mikrodruk 1

awers mikrodruk 2

rewers mikrodruk

 

Umiejscowienie:

Na przedniej stronie dokumentu nad napisem tytułowym oraz w lewej dolnej części karty, na tylnej stronie dokumentu w lewej dolnej części karty

Charakterystyka:

Awers: element graficzny w postaci czerwonej linii, zawierający mikrodruk

negatywowy z napisem

RZECZPOSPOLITAPOLSKA

oraz mikrodruk pozytywowy z napisem

RZECZPOSPOLITA POLSKA

DOKUMENT

REJESTRACYJNY

JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ.

Awers i rewers: mikrodruki

pozytywowe o treści

DOKUMENT

REJESTRACYJNY

JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ wkomponowane w elementy tła rastrowego na przedniej i tylnej stronie dokumentu. 

Metoda weryfikacji:

Obserwacja w świetle dziennym przy użyciu lupy

 

 

   

Zawartość poszczególnych pól i stosowane skróty

Poniżej zamieszczono szczegółową informację na temat zawartości poszczególnych pól na blankiecie dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej.

a1. Numer rejestracyjny

W polu a1 znajduje się informacja na temat numeru rejestracyjnego jednostki pływającej.

Numer rejestracyjny jednostki pływającej tworzą:

1) skrót POL - w przypadku morskiej jednostki pływającej albo skrót PL - w przypadku śródlądowej jednostki pływającej;

2) kolejny numer w rejestrze złożony z kombinacji sześciu liter i cyfr.

Mogą się również pojawić numery rejestracyjne, w których po skrócie POL lub PL występuje krótszy niż sześciocyfrowy ciąg liter lub cyfr, jeżeli jednostka była zarejestrowana na podstawie przepisów obowiązujących przez wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. właściciel skorzystał z prawa zachowania numeru.

a2. Numer Identyfikacyjny

W polu a2 znajduje się informacja na temat numeru identyfikacyjnego jednostki pływającej. Numer identyfikacyjny jednostki pływającej to numer nadany jej przez producenta i umieszczony na kadłubie tej jednostki zgodnie z przepisami UE (rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz.U. poz. 807) wdrażające tzw. dyrektywę RCD) - numer WIN (Watercraft Identification Number), a w przypadku starszych jednostek - numer HIN (Hull Identification Number) albo numer CIN (Craft Identification Number)).

Jeżeli jednostka pływająca nie miała nadanego numeru identyfikacyjnego albo nie można go potwierdzić w wystarczający sposób, organ rejestrujący nadaje jednostce indywidualny numer identyfikacyjny (INI), który nie podlega zmianie w okresie istnienia jednostki pływającej. Numeru INI nie umieszcza się na kadłubie.

a3. Nazwa

W polu a3 znajduje się informacja na temat nazwy jednostki pływającej, jeżeli została nadana przez właściciela. Jachty morskie muszą mieć nadaną nazwę zgodnie z przepisami art. 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2175), natomiast jachty śródlądowe nie muszą mieć nadanej nazwy, a w przypadku nienadania im nazwy muszą być jedynie oznakowane nazwą lub znakiem armatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1568 z późn. zm.). W takim przypadku w polu a3 pojawią się trzy kreseczki.

Nazwa jednostki pływającej:

1) może składać się z liter i znaków używanych w języku polskim oraz cyfr arabskich lub rzymskich;

2) nie może być dłuższa niż 33 znaki;

3) nie może być tożsama w zakresie pisowni lub wymowy z pisownią lub wymową wyrazów używanych do oznaczenia służb ratowniczych i ich działań;

4) nie może zawierać wyrazów lub zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obelżywe.

Nazwy jednostek pływających o długości do 24 m mogą się powtarzać.

a4. Port macierzysty

W polu a4 znajduje się informacja na temat portu macierzystego jednostki pływającej. Dla jachtu morskiego musi to być jeden z polskich portów morskich. Dla jednostek pływających eksploatowanych wyłącznie na wodach śródlądowych właściciel może wskazać jako port macierzysty dowolną miejscowość w Polsce.

a5. Rejestracja śródlądowa lub morska

W polu a5 znajduje się informacja, czy jednostka pływająca jest zarejestrowana jako jednostka śródlądowa – wtedy pojawi się litera „Ś”, czy jako morska – wtedy w polu a5 pojawi się litera „M”.

Jeżeli we wniosku o rejestrację właściciel zadeklaruje, że będzie eksploatował jednostkę na wodach śródlądowych i na wodach morskich, jacht będzie zarejestrowany jako jacht morski.

a6. Przeznaczenie

W polu a6 znajduje się informacja na temat przeznaczenia jednostki pływającej. Pojawi się tu jeden z symboli oznaczających odpowiednio:

JR - jacht rekreacyjny,

JK - jacht komercyjny,

AR - jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,

JR/R - jacht rekreacyjny używany do amatorskiego połowu ryb w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym albo do rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim,

JK/R - jacht komercyjny używany do amatorskiego połowu ryb w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym albo rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim,

RYB - jednostka pływająca używana do połowów rybackich.

a7. Napęd główny

W polu a7 znajduje się informacja na temat napędu głównego jednostki pływającej. Pojawi się tu jeden z symboli oznaczających odpowiednio:

Ż – napęd żaglowy,

M – napęd mechaniczny,

BN – jednostka bez napędu, napędzana siłą ludzkich mięśni,

INinny.

a8. Informacja o mocy napędu głównego albo o napędzie pomocniczym

W polu a8 w przypadku jednostek motorowych znajduje się informacja o mocy napędu głównego (wyrażona w kW). W przypadku jednostek żaglowych, jeżeli jednostka jest wyposażona w pomocniczy napęd mechaniczny - pojawi się skrót „PNM”. Ewentualna wymiana silnika na model o innych parametrach nie będzie skutkować obowiązkiem wymiany dokumentu rejestracyjnego przez właściciela jachtu żaglowego. Jeżeli właściciel podał informacje dotyczące silnika we wniosku o rejestrację, będą one znajdować się w rejestrze i będą dostępne dla podmiotów mających dostęp do systemu REJA24, choć nie zostaną odzwierciedlone na dokumencie. Jednak w razie potrzeby będą mogły zostać wykorzystane np. w celu identyfikacji skradzionego sprzętu albo przeciwdziałania powtórnej jego legalizacji.

a9. Długość

Pole a9 zawiera informację o długości kadłuba jednostki pływającej wyrażonej w metrach.

a10. Max. szerokość

Pole a10 zawiera informację o szerokości kadłuba jednostki pływającej wyrażonej w metrach.

a11. Max. zanurzenie

Pole a11 zawiera informację o maksymalnym zanurzeniu jednostki pływającej.

a12. Liczba kadłubów

Pole a12 zawiera informację o liczbie kadłubów jednostki pływającej.

a13. Max. l. osób

Pole a13 zawiera informację o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, określanej mając na względzie parametry stateczności. W przypadku braku dokumentacji, jeżeli dla jednostki pływającej nie została wydana deklaracja zgodności CE ani inna dokumentacja wydana przez upoważniony podmiot umożliwiająca określenie danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, w polu a13 pojawia się trzy kreseczki.

a14. Kategoria projektowa Max. siła wiatru i wysokość fali

Pole a14 zawiera informację o kategorii projektowej oraz o maksymalnej sile wiatru i maksymalnej wysokości fali, do których jednostka została zaprojektowana zgodnie z wymogami dyrektywy RCD (2013/53/UE) wdrożonej do prawa krajowego przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. U. poz. 807). Przepisy określają 4 kategorie projektowe jednostek pływających oznaczone symbolami literowymi, odpowiednio: A, B, C albo D. Jednostki pływające każdej z kategorii muszą być zaprojektowane i zbudowane tak, aby spełniać wymogi eksploatacji, stateczności i pływalności w zależności od siły wiatru i wysokości fali.

 

Kategoria projektowa

Siła wiatru (stopnie skali Beauforta)

Istotna wysokość fali

(H 1/3, metry)

A

przekraczająca 8, z wyłączeniem warunków nienormalnych, takich jak sztorm, gwałtowny sztorm, huragan, tornado oraz ekstremalne warunki na morzu lub niebezpieczne fale

przekraczająca 4

B

do 8 włącznie

do 4 włącznie

C

do 6 włącznie

do 2 włącznie

D

do 4 włącznie

do 0,3 włącznie, sporadycznie do maksymalnej wysokości 0,5

 

Jeśli jednostka pływająca nie miała nadanej kategorii projektowej, w polu a14 pojawią się trzy kreseczki.

b1. Data rejestracji

Pole b1 zawiera informację o dacie rejestracji jednostki pływającej.

b2. Numer dokumentu rejestracyjnego

Pole b2 zawiera informację o serii i numerze dokumentu rejestracyjnego.

b3. Organ wydający

W polu b3 znajduje się informacja, jaki organ zarejestrował jednostkę pływającą i wydał jej dokument.

c1. Właściciel (W) armator (A)

W polu c1 może pojawić się litera „W” oznaczająca właściciela lub współwłaściciela, albo litera „A” oznaczająca armatora.

c2. i c3 Imię i nazwisko lub nazwa

W polu c2 i c3 znajdują się dane właściciela, współwłaściciela albo armatora.

c4. Liczba właścicieli.

W polu c4 znajduje się informacja dotycząca liczby właścicieli. Na dokumencie mogą pojawić się dane tylko dwóch współwłaścicieli. Jeśli współwłaścicieli jest więcej niż dwóch, ich dane będą dostępne w systemie REJA24, a w polu c4 pojawi się informacja o ich liczbie.